خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24697   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, علوم علفهای هرز , 1388-1384

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران , 1383-1381

کارشناسی : دانشگاه تهران