خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24724   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi

علایق پژوهشی

مدیریت علفهای هرز

 پویای جمعیت علفهای هرز

   مدلسازی رشد و رقابت علفهای هرز