خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24724   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi

مدیریت

مدیر گروه علوم زراعی 1393-1395 

معاون پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی 1395-1397

مدیر گره مهندسیتولید و ژنتیک گیاهیی  1398-1400

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 1400 تاکنون