خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24936   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. اکوفیزیولوژی3. فیزیولوژی علفهای هرز و علفکشها4. سیستماتیک گیاهی5. گیاهشناسی(مورفولوژی )6. شناسایی و مبارزه با علفهای هرز