خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4960   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 • برگزیده مرحله نخست المپیادهای دانش آموزی کل کشور اعزام به خارج در مقطع متوسطه در رشته فیزیک، سال 80-79
 • فارغ التحصيل دوره هاي تحصيلي راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي از سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
 • شركت در چندین دوره المپیاد ورزشي دانش آموزي و دانشجویي كل كشور و كسب مقام هاي قهرماني و نايب قهرماني در ورزش حرفه اي دو میداني و بسكتبال، 1388-1373
 • رتبة نخست دردورة کارشناسي معماری دانشكدة معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللي امام خمیني(ره) قزوین (ورودي 1381) ورود به مقطع کارشناسي ارشد بر اساس سهمیه استعدادهاي درخشان
 • رتبة دوم دردورة کارشناسي ارشد معماری دانشكدة معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره) قزوین (ورودی 1385) داراي سهمیه استعدادهاي درخشان براي ورود به مقطع دکتري.
 • نماینده برگزيده دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بین المللي امام خمیني در شوراي دانشجویي دانشگاه (1385-1382)
 • پذیرفته شده بورسیه اعزام به خارج دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامي ایران، 1391
 • بورسیه دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامي ایران، از سال 1392 تا 1396
 • عضو فعال در برگزاري دومين نمايشگاه نگارگران مكتب قزوين، بزرگداشت استاد بيوك احمري، 1398 
 • حضور و ارائه آثار در چندين نمايشگاه انفرادي و گروهي و برگزاري كارگاههاي نظري و تخصصي در حوزه نگارگري و تذهيب، 1395 تا كنون.
 • کسب عنوان "شایسته تقدیر"و "اثرمنتخب ارائه"  با درجه عالي رساله دکتري در چهارمین همایش ملي شهر پژوهي و اولین جشنواره فن پژوهي شهري، اصفهان، سال 1400