خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4960   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدرس علمي گروه معماري دانشگاه زنجان دروس: مقدمات طراحي معماري 1 و 2، بيان معماري 1، آشنايي با معماري اسلامي، برداشت از بناهاي تاريخي، آشنايي با مرمت ابنيه تاريخي، طراحی معماری 22. مدرس علمي گروه معماري دانشگاه علامه دهخدا قزوين دروس: مباني معماری و پروژه ، شناخت و طراحي معماري روستا 1 و 2 ، ساخت و ارائه 1، تمرينهای معماری، طراحي معماری، اسكیس، انسان، طبیعت و معماري، معماری معاصر، معماری اسلامي و معماری جهان اسلام، طرح 2، طرح نهايي3. مدرس علمي گروه معماري دانشگاه ميرعماد قزوين دروس: انسان، طبيعت، معماري، معماري معاصر، معماري اسلامي، طراحي معماري، طرح نهايي، کارآموزي4. مدرس علمي گروه شهرسازي دانشگاه علامه دهخدا قزوين دروس: مباني برنامه ريزی و کالبدی شهری، طراحي معماری