خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4623   بروزرسانی: 27-01-1403

Asieh Sameh
آسیه سامه
استادیار

پست الکترونيکی
a.sameh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sameh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313