خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:213   بروزرسانی: 02-05-1401

Asieh Sameh
آسیه سامه
استادیار

پست الکترونيکی
asiehsameh@aol.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sameh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313