خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3794   بروزرسانی: 03-03-1402

Asieh Sameh
آسیه سامه
استادیار

پست الکترونيکی
a.sameh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sameh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313