خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41557   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1396 - پژوهش‌گر برتر در علوم پایه استان زنجان

1392 - پژوهش‌گر برتر دانشکده علوم دانشگاه زنجان

1389 - پژوهش‌گر برتر دانشگاه زنجان به عنوان نویسنده مقاله در مجله‌ی با بالاترین ضریب تاثیر

1389 - پژوهش‌گر برتر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان

1388 - پژوهش‌گر نمونه دانشكده علوم دانشگاه زنجان

1384 - پژوهش‌گر نمونه دانشكده علوم دانشگاه زنجان

1384 - استاد نمونه دانشكده علوم دانشگاه زنجان

1381 - چهره برتر فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاه زنجان

1380 - پژوهش‌گر نمونه دانشگاه زنجان

1379 - پژوهش‌گر نمونه دانشگاه زنجان

1379 - استاد نمونه دانشگاه زنجان

1368 - رتبه سوم دانش آموخته‌گان كارشناسي شيمي، دانشگاه شهيد بهشتي