خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41557   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
21 سید امیر مهدی فتحی تير  1391شیمی تجزیه استفاده از امولسیون‌های دوتایی W/O/W در جداسازی و تغلیظ اسیدهای آمینه   استاد راهنما
20 عباسعلی زمانی شهريور  1391شیمی تجزیه شیمی تجزیه زیست محیطی: مشارکت در مطالعات مرتبط با فلزهای سنگین در محیط زیست   استاد راهنما
19 زهرا شیری-یکتا مهر  1391شیمی تجزیه جداسازی و اندازه‌گیری اکتینیدها و لانتانیدها با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و الکتروفورز مویین و پیش تغلیط آنها   استاد راهنما
18 مریم حامی دیندار اسفند  1394ّشیمی تجزیه مطالعه توانایی جاذب‌های سیلیکای مزوپروس SBA-15 اصلاح شده در حذف آلاینده‌های شیمیایی فلزی و آلی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
17 سمیه پیری اسفند  1394شیمی ٱلی الکتروسنتز و شناسایی کامپوزیت‌ها و نانو‌کامپوزیت‌ها‌ی آمین‌های آرماتیک و كاربردهای آن‌ها در حذف آلاینده‌های فلزي   استاد راهنما
16 مهدیه کوره پزان مفتخر اسفند  1394شیمی تجزیه تهیه و کاربرد نانوذرات اصلاح‌شده با گروه‌های عاملی در حذف یون‌های فلزی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
15 رامین فشی ارديبهشت  1395شیمی تجزیه کاربرد‌های زیست محیطی و بیولوژیکی ریز استخراج فاز مایع الکتروغشایی   استاد راهنما
14 ریحانه صفریالی خرداد  1395شیمی تجزیه خواص انتقال فاز لیگاندهای N,N-دی‌الکیل‌کرباموییل-کربوکسیلیک اسید در جداسازی یون خاک‌های کم‌یاب   استاد راهنما
13 سید طاهر سیدین تير  1390شیمی تجزیه تهیه وبررسی خواص الکتروشیمیایی کاتدهای اصلاح شده با نانوکامپوزیت‌های جدید برپایه‌ی مشتقات کربنی در پیل‌های لیتیم/سولفور   استاد راهنما
12 لیلا دولتیاری تير  1395شیمی تجزیه مطالعه حذف یون‌های لانتانیدی و اکتینیدی از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب‌های مزوپروس‌ سیلیکای SBA-15 اصلاح شده   استاد راهنما
11 سیامک هاشمی پور در حال انجامشیمی تجزیه مطالعه اثر پارامترهای فیزیکوشیمیایی بر پاسخ حسگرهای ریز ترازوی بلور کوارتز نسبت به برخی گونه‌های شیمیایی و بیوشیمیایی   استاد راهنما
10 صغری رفیعی در حال انجامشیمی تجزیه تهيه الکترودهاي اصلاح شده نانوکامپوزیتی براي اندازه‌گيري برخی از مخدرها و روان‌گردان‌ها   استاد راهنما
9 اسماعیل محسنی در حال انجامشیمی آلی الکتروسنتز و سنتز شیمیایی نانو پلی آریل¬آمین¬ها و کامپوزیت¬های آن و بررسی کاربرد آن¬ها به عنوان حسگر و پایه کاتالیزوری    استاد راهنما
8 زینب پورعلی در حال انجامشیمی تجزیه تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی آندهای جدید با ساختار ورقه‌ای در پیل‌های لیتیم/سولفور   استاد راهنما
7 پروین رفیقی دي  1397شیمی تجزیه کاربرد نانوکامپوزیت‌ها برای مطالعه و اندازه‌گیری برخی از گونه‌های دارویی و بیولوژیکی   استاد راهنما
6 سیامک هاشمی‌پور بهمن  1397شیمی تجزیه مطالعه اثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر پاسخ حسگرهای ریزترازوی بلور کوارتز نسبت به برخی گونه‌های شیمیایی و بیوشیمیایی   استاد راهنما
5 اسماعیل محسنی دي  1398شیمی آلی الکتروسنتز و سنتز شیمیایی نانوپلی¬آریل¬آمین¬ها و کامپوزیت¬های آن و بررسی کاربرد آنها به عنوان حسگر   استاد راهنما
4 مریم مصطفوی بهمن  1398شیمی تجزیه تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت¬های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه¬گیری داروها   استاد راهنما
3 پیام سهیلی آزاد بهمن  1398شیمی تجزیه بکارگیری جاذب¬های هیدروکسید لایه دوگانه برای حذف، پیش¬تغلیظ و اندازه¬گیری برخی ار داروها و آفت¬کش¬ها   استاد راهنما
2 سالار بهرامی آذر  1399شیمی تجزیه مطالعه استخراج-جداسازی اکس‌آنیون‌های فلزی با غشاءهای پلیمری درون‌گیر حاوی مایع‌های یونی   استاد راهنما
1 صغری رفیعی بلداجی بهمن  1399شیمی تجزیه تهيه الکترودهاي اصلاح‌شده نانوکامپوزیتی براي اندازه‌گيري برخی از مخدرها و روان‌گردان‌ها   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
110 ليدا نباتچيان شهريور  1379شيمي فيزيك بررسي ثابت پايداري كمپلكس شدن يون فلزات قليايي توسط كليكس(4) آرن‌هاي استخلاف شده در محيط غير آبي با روش هدايت‌سنجي   استاد راهنما
109 محمد ابراهيم اشراقي شهريور  1380شيمي تجزيه استخراج با حلال يونهاي توريم (VI) توسط دي‌فنيل-N,N-دي متيل‌كرباموييل‌متيل‌فسفين‌اكسيد از محيط‌هاي نيتراتي'   استاد راهنما
108 ليلا حسن‌زاده شهريور  1380شيمي تجزيه يررسي خواص استخراجي دي‌فنيل-N,N'-دي‌متيل‌كرباموييل‌متيل‌فسفين‌اكسيد در استخراج يون آروپيم (III) از محيط يون نيترات   استاد راهنما
107 صديقه زينلي آذر  1381شيمي تجزيه كاربرد روش‌هاي كمومتريكس در اندازه‌گيري همزمان يون‌هاي فلزي و مطالعه برخي تعادل‌هاي شيميايي   استاد راهنما
106 رعنا شكوهي ستا بهمن  1381شيمي تجزيه مطالعه اسپكتروفتومتري كمپلكس شدن يون‌هاي قليايي و قليايي خاكي با ليگاند دي آميد-دي‌فسفريل-پارا-ترشري-بوتيل‌كليكس(4)آرن   استاد راهنما
105 عباسعلي زماني فروردين  1382شيمي تجزيه مطالعه تاثير اترهاي تاجي براستخراج يون‌هاي لانتانيم، اروپيم وتوريم توسط ليگاند اسيدي بيس (2-اتيل هگزيل) فسفريك اسيد   استاد راهنما
104 محمد رضا رضي‌پور شهريور  1383شيمي تجزيه مطالعه خواص5،11،17،23-تترا-ترشري-بوتيل-25،26،27،28-تتراكيس(دي‌فنيل‌فسفينوييل‌متوكسي)كليكس]4[آرن در استخراج يون‌هاي توريم و اروپيم   استاد راهنما
103 پريسا حسن‌زاده مهر  1383شيمي تجزيه كاربرد كليكس]4[آرن حامل گروههاي كربوكسيليك اسيد و فسفريل در استخراج يونهاي توريم و اروپيم واستفاده از آن در تهيه الكترود يون گزين توريم   استاد راهنما
102 معصومه‌ پري‌نژاد مهر  1384شيمي تجزيه استخراج و انتقال يونهاي كروم (VI) از محيط‌هاي اسيدي با استفاده از استخراج كننده-حامل دي‌سيكلو‌هگزيل18كراون6   استاد راهنما
101 داريوش عمادي مهر  1384شيمي تجزيه مطالعه خواص يون دوستي يك كليكس[4]آرن فسفريله و يك باز شيف سنتز شده جديد، كاربرد آنها در تهيه الكترودهاي يون گزين براي يونهاي فلزي عناصر واسطه   استاد راهنما
100 زهرا پيله‌وري ارديبهشت  1385شيمي تجزيه خواص يون دوستي يك ليگاند دهنده اتم‌هاي اكسيژن/نيتروژن باز شيف براي يون فلزات واسطه   استاد راهنما
99 ريحانه صفربالي ارديبهشت  1385شيمي تجزيه ستنز بازهاي شيف جديد و بررسي خواص يون دوستي آنها براي يون فلزات واسطه   استاد راهنما
98 مجید پارسا خرداد  1385شیمی تجزیه سنتز یک باز شیف جدید و مطالعه خواص یون دوستی آن برای فلزات واسطه  
97 سلیمان رفعت خواه خرداد  1385شیمی تجزیه خواص انتقال فاز يك باز شيف جديد براي يون فلزات عناصر واسطه  
96 غلامرضا ابوالحسنلو خرداد  1385شیمی تجزیه . اهميت سريم (IV) اكسيد آبدار به عنوان مبادله كننده يوني: بررسي خواص و پتانسيل كاربردي  
95 سيد امير مهدي فتحي تير  1386شيمي تجزيه بررسي كاربردهاي تجزيه اي ليگاندهاي جديد باز شيف نوعN2O2  
94 زهرا شيري يكتا تير  1386شيمي تجزيه بررسي خواص يون دوستي ليگاندهاي جديد نوع N4  
93 شیوا رستم خانی مهر  1386شیمی تجزیه مطالعه اثر ساختار بازهای شیف نوع N2O2 بر خواص یون دوستی آنها  
92 سمیرا جعفری تير  1387شیمی تجزیه مطالعه بازیابی کادمیم, نیکل و کبالت از باطری های قابل شارژ نیکل-کادمیم مستعمل  
91 عاطفه السادات زرآبادی تير  1387شیمی تجزیه مطالعه اثر استتار اترهای تاجی محلول در آب بر استخراج یون فلزات عناصر واسطه توسط بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
90 مريم حامي ديندار مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش اول): 5-(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي بنزآلدهيد اكسيم و 3و5-دي(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي بنزآلدهيد اكسيم  
89 پروين رفيقي مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش دوم): 2-هيدروكسي-1-نفتالدهيداكسيم و 1-هيدروكسي-2-نفتالدهيداكسيم  
88 زهرا كابلي تنها مهر  1387شيمي تجزيه سنتز و كاربردهاي تجزيه اي اكسيم ها (بخش سوم): 5-(ترشري-بوتيل)-2-هيدروكسي- 5-متيل بنزآلدهيداكسيم و 3-(ترشري-بوتيل)-2-متوكسي بنزآلدهيداكسيم  
87 ندا خورشیدی تير  1388شیمی تجزیه تهیه و مقایسه حس گرهای یون گزین سرب بر پایه اترهای تاجی  
86 سمانه نهایی تير  1388شیمی تجزیه استخراج فاز جامد و اندازه گیری مقادیر کم یون مس در نمونه های آبی با استفاده از دیسک های اکتادسیلی و فوم های پلی اورتان اصلاح شده  
85 مهديه كوره‌پزان‌مفتخر دي  1388شیمی تجزیه . كاربرد ليگاندهاي باز شيف به عنوان كمپلكس‌كننده در پيش تغليظ يون‌هاي فلزي با روش استخراج نقطه ابري  
84 نگار صحتی مهر  1389شیمی تجزیه خواص استخراجي برخي مشتقات اكسيمي براي يون‌هاي خاك‌هاي كمياب(III) و توريم(IV)  
83 سدابه كفاشي مهر  1389شيمي تچزيه مطالعه اثر حلال در بر هم کنش یون سرب-اترهای تاجی با استفاده از روش استخراج حلالی  
82 صغری رفیعی بلداجی مهر  1389شیمی تجزیه بررسی قابلیت لیگاندهای باز شیف در استخراج مایع-مایع به روش پراکندگی  
81 مائده نصیری مهر  1389شیمی تجزیه انتقال اسیدهای‌آمینه از درون غشاء مایع توده‌ای با استفاده از اترهای تاجی به عنوان حامل  
80 نجات ساداتی بهبهانی مهر  1389شیمی تجزیه سنتز و کاربرد ذرات مگنتایت اصلاح شده با پلی‌اتیلن‌گلیکول در حدف فلزات سنگین  
79 بهنام اختری بهمن  1389شیمی تجزیه استخراج تعاونی یون فلزهای واسطه با مخلوط لیگاندهای اکسیمی و دهنده های خنثی  
78 حمیده احمدی اسفند  1389شیمی تجزیه مقایسه اثرات استتار و تعاونی اترهای تاجی بر انتقال یون خاک های کم یاب از درون غشاء مایع توده ای توسط بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید  
77 ریحانه شکری چافی تير  1390شیمی تجزیه بکارگیری اسپند به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی  
76 خدیجه محمود نیا منصور تير  1390شیمی تجزیه استخراج باقیمانده آفت کش ها در نمونه های آبی به روش میکرواستخراج مایع-مایع پراکندگی و اندازه گیری به وسیله کروماتوگرافی گازی  
75 پریناز غروی مهر  1390شیمی تجزیه استخراج و پیش تغلیظ پنیسیلین جی توسط میکرواستخراج مایع-مایع پراکندگی و اندازه گیری به روش نورسنجی  
74 زینت کرم زاده مهر  1390شیمی تجزیه کاربرد مایع های یونی به عنوان حلال سبز در استخراج یوروپیم و توریم با استفاده از لیگاندهای فسفردار  
73 مجتبی صادقی ده چشمه مهر  1390شیمی تجزیه استخراج غشایی بر پایه فیبرهای توخالی برای جداسازی و تغلیظ یون های توریم و یوروپیم  
72 مهکامه یوسفخانی مهر  1390شیمی تجزیه مطالعه انتقال یون های توریم و یوروپیم از درون غشای مایع پلیمری توسط حامل های اسیدی  
71 مرجان حبیبیان مهر  1390علوم محیط زیست استفاده از پسماند صنایع غذایی در حذف برخی از فلزات سنگین از نمونه های آبی  
70 آزاده علیزاده مهر  1390علوم محیط زیست حذف رنگ ردامین 6-جی (یک رنگ صنعتی) از محلول های آبی با استفاده از پسماندهای سلولزی  
69 مهدیه آتش زر بهمن  1390علوم محیط زیست حذف برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی آلوده با استفاده از پسماند صنایع تولید روغن زیتون  
68 الهامه محمدپور مهر  1391شیمی تجزیه بهینه سازی جذب زیستی یون فلزات سنگین بر روی ستون پر شده با جاذب طبیعی در سیستم جریان پیوسته  
67 نسرین صمدی مهر  1391شیمی تجزیه مطالعه اثر پلی اتیلن گلیکول بر استخراج یون فلزات عناصر واسطه بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید  
66 حسین رستمی مهر  1391علوم محیط زیست اندازه گیری غلظت فلزهای سنگین در آب های زیرزمینی محدوده شهرک های صنعتی شهر زنجان   استاد راهنما
65 زهرا مفیدی مهر  1391شیمی تجزیه کاربرد ریز استخراج فاز مایع بر پایه فیبر تو خالی در تغلیظ و اندازه‌گیری برخی از فلزهای سنگین در نمونه‌های آبی   استاد راهنما
64 الهام حاجیلو مهر  1391شیمی تجزیه استخراج یون‌های مس (II) از محیط آمونیاکی به وسیله غشاء مایع امولسیونی با استفاده از یک حامل باز شیف   استاد راهنما
63 مرضیه کمالی نهاد مهر  2012شیمی تجزیه سنتز و بررسی خواص یون دوستی نسبت به برخی فلزات واسطه لیگاندهای باز شیف نوع NxOy   استاد راهنما
62 مهدی امانلو دي  1391علوم محیط زیست ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب لوله‌کشی زنجان   استاد راهنما
61 منیره میر کرامی اسفند  1391علوم محیط زیست بررسی وضعیت پسماندهای الکترونیکی در ایران   استاد راهنما
60 معصومه بیات شهريور  1392شیمی تجزیه مطالعه‌ی انتقال یون‌های کادمیم، نیکل و کبالت از غشای مایع توده‌ای حاوی لیگاندهای اسیدی   استاد راهنما
59 لیلا حبیبی مهر  1392شیمی تجزیه استخراج بدون لیگاند یون‌های توریم(IV) توسط غشاء مایع امولسیونی دوتایی W/O/W   استاد راهنما
58 مهسا پیله‌وری مهر  1392شیمی تجزیه مطالعه حذف فلزات سنگین از نمونه‌های آبی با استفاده از جاذب‌های مزوپروس SBA-15 اصلاح شده   استاد راهنما
57 مریم مصطفوی مهر  1392شیمی تجزیه خواص یون‌دوستی لیگاندهای باز شیف نوع 2O2N به عنوان استخراج‌کننده برخی یون‌های فلزی   استاد راهنما
56 پریسا حیدری مهر  1392شیمی تجزیه تهیه الکترودهای سرب و مس‌گزین بر پایه یون دوست‌های حلقوی و غیرحلقوی و بررسی اثر مایع‌های مایع‌های یونی بر خواص آنها   استاد راهنما
55 فاطمه مافی مهر  1392شیمی تجزیه کاربرد نانوبلورهای کلینوپتیلولیت طبیعی به عنوان جاذب یون‌های لانتانیدی و توریم   استاد راهنما
54 زهرا شمسی مهر  1392شیمی تجزیه بکارگیری فوم پلی‌اورتان اصلاح شده برای حذف آلاینده‌های آلی و معدنی از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
53 سپیده صفری مهر  1392شیمی تجزیه لیگاندهای حلقوی و غیر‌حلقوی با اتم‌های دهنده نیتروژن و گوگرد: مولکول‌های حس‌گر برای یون‌های سرب و مس   استاد راهنما
52 مهدی امیری‌نهاوندی بهمن  1392علوم محیط زیست مطالعه کاربرد نانو ذرات آهن برای حذف کادمیم از خاک‌های آلوده مازندران   استاد راهنما
51 مسعود حاجی سلیمانی تير  1393شیمی تجزه جداسازی-اندازه‌گیری کمپلکس فلزات سنگین یون‌های فلزی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا   استاد راهنما
50 یاسمن حیدری ابهری تير  1393شیمی تجزیه بهبود کارآیی استخراج-جداسازی یون‌های لانتانیدی با بیس(2-اتیل‌هگزیل)فسفریک اسید در حضور ترکیبات پلی‌اتیلن‌گلیکولی   استاد راهنما
49 رقیه مرادی تير  1393شیمی تجزیه بکارگیری سیلیکای مزوپروس SBA-15 اصلاح شده به عنوان جاذب در حذف داروها از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
48 سمیرا نوری تير  1393شیمی تجزیه خواص تبادل یونی نانوبلورهای زئولیت طبیعی برای حذف یون‌های یوروپیم و توریم از محلول‌های آبی   استاد راهنما
47 میلاد حاجی حسنی مهر  1393شیمی تجزیه بررسی جذب یون‌های فلزات سنگین توسط جاذب‌های مزوپروس اصلاح‌شده با عامل‌های آمینی و باز شیف   استاد راهنما
46 بهاره رجبی مهر  1393شیمی تجزیه نانوپلی‌آنیلن و نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین-آلومینای تهیه شده به روش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی؛ بکارگیری آنها در جذب یون‌ فلزات سنگین   استاد راهنما
45 بهرام حسنی تير  1394شیمی تجزیه ساخت و مقایسه حس‌گرهای پتانسیومتری یون‌گزین مس برپایه یون‌دوست‌های باز شیف    استاد راهنما
44 حسین سلطانی تير  1394شیمی تجزیه سنتز و بررسی خواص استخراجی برخی لیگاندهای کربوکسیلیک اسیدبرای یون فلزات واسطه   استاد راهنما
43 جمال الدین رجبی مرداد  1394شیمی تجزیه مطالعه ی استخراج حلالی کبالت از پسماندهای صنعتی حاصل از صنعت روی   استاد راهنما
42 مهری شاطری شهريور  1394شیمی تجزیه بررسی حذف یون‌های یوروپیم، اورانیل و توریم از محلول‌های آبی توسط جاذب مزوپروس اصلاح نشده SBA-15   استاد راهنما
41 شیدا رضایی شهريور  1394شیمی تجزیه خواص انتقال فاز مولکول‌های با اتم‌های دهنده اکسیژن و نیتروژن برای یون‌های مس   استاد راهنما
40 فاطمه نظری مهر  1394شیمی تجزیه کاربرد لیگاندها باز شیف در ساختار نانوبلورهای زئولیت به عنوان جاذب طبیعی جهت بهبود حذف یون‌های یوروپیم و توریم از محلول‌های آبی   استاد راهنما
39 اکرم خان محمدی مهر  1394شیمی تجزیه مقایسه نانو‌کامپوزیت پلی1- نفتیل¬آمین-آلومینا سنتزشده به روش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی در جذب یون‌ فلزات سنگین   استاد راهنما
38 مرجان بهروزی مهر  1394شیمی تجزیه انتقال-جداسازی یون فلزات لانتانیدی از درون غشاء مایع توده‌ای حاوی یک آمیک اسید   استاد راهنما
37 محمد رحمانی اسفند  1394شیمی آلی تهیه نانوکامپوزیت پلیمری پلی استایرن با اتصالات عرضی بالا در حضور ترکیب آلی مختلف، بررسی و مطالعه جذب فلزات سنگین   استاد راهنما
36 زهره دوستی خرداد  1395شیمی تجزیه بررسی حذف یون‌های یوروپیم، توریم و اورنیل از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های مزوپروس SBA-15 سولفونه   استاد راهنما
35 سولماز هاتفی تير  1395شیمی تجزیه بررسی توانایی ترکیبات آمیک اسیدی به عنوان استخراج‌کننده در جداسازی درون‌گروهی خاک‌های کم‌یاب   استاد راهنما
34 فاطمه خانبان تير  1395شیمی تجزیه ریزاستخراج-پیش‌تغلیظ به روش الکتروغشایی و اندازه‌گیری HPLC برخی از داروها   استاد راهنما
33 زهرا عباسی تير  1395شیمی تجزیه استخراج فاز جامد و اندازه‌گیری کمی دیازینون با استفاده از هیدروکسید دوتایی لایه‌ای   استاد راهنما
32 مهسا اکبری تير  1395شیمی تجزیه مطالعه تداخل های دارویی استامینوفن با داروهای دیگر به روش الکتروشیمیایی   استاد راهنما
31 رویا طاهایی تير  1395شیمی تجزیه بررسی رفتار الکتروشیمیایی یون مس بر روی الکترودهای اصلاح شده با لیگاندهای باز شیف   استاد راهنما
30 رعنا طوماری‌زاده تير  1395شیمی تجزیه اکسایش الکتروشیمیایی و اندازه گیری ولتامتری داروهای گوگرددار با استفاده از 4و´4 بای فنول به عنوان حدواسط همگن   استاد راهنما
29 فریبا قهرمانی بهمن  1395شیمی آلی روش‌های حکاکی مولکولی در ساخت نانوحس‌گرهای جدید یون‌های فلزی و ترکیبات فنولی: کاربرد در استخراج گزینشی و اندازه‌گیری آلاینده‌های آب   استاد راهنما
28 رحیم بابره شهريور  1396شیمی تجزیه بررسی اثر برخی عصاره‌های گیاهی بر روی رفتار اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن   استاد راهنما
27 محسن انصار ناراب شهريور  1396شیمی تجزیه تهیه حسگر سرب بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری قالب مولکولی   استاد راهنما
26 سمیه میرزایی شهريور  1396شیمی تجزیه استفاده از روش ریز استخراج مایع – مایع پخشی به کمک همگن کننده به منظور استخراج و پیش تغلیظ برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی و اندازه گیری با روش کروماتوگرافی   استاد راهنما
25 ابوذر سهرابی شهريور  1396شیمی تجزیه مطالعه حذف دیازینون از محلول‌‌های آبی با استفاده از جاذب‌های هیدروکسید‌ لایه دوگانه Al/M   استاد راهنما
24 کبری اکبرزاده شهريور  1396شیمی تجزیه ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه¬ی پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین کلرآمفنیکل و تتراسایکلین   استاد راهنما
23 معصومه محمدی شهريور  1396شیمی تجزیه بکارگیری جاذب‌های بر پایه هیدروکسید لایه‌ دوگانه منیزیم/آلومینیم اصلاح شده با برخی از مواد فعال سطحی دراستخراج فاز جامد-اندازه‌گیری دیازینون   استاد راهنما
22 تهمینه جوادی شهريور  1396شیمی تجزیه کاربرد روش ریزاستخراج مایع–مایع پخشی به کمک همگن‌کننده در استخراج-پیش‌تغلیظ مشتقات فنولی از نمونه‌های آبی و اندازه‌گیری با روش‌ کروماتوگرافی   استاد راهنما
21 علی موسوی بیدله شهريور  1396شیمی تجزیه تهیه پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان حسگر الکتروشیمیایی آنتی بیوتیک‌های سفکسیم و آموکسی سیلین   استاد راهنما
20 مینا نجفی شهريور  1396شیمی تجزیه مطالعه مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای تیول‌دار   استاد راهنما
19 شیوا ولایتی هروانی تير  1397شیمی آلی نانوحسگرهای برپایه کامپوزیت پلیمر آلی حکاکی شده مولکولی-گرافن‌اکسید برای اندازه‌گیری ترکیبات آلی   استاد راهنما
18 پوریا نجواک شهريور  1397شیمی تجزیه مطالعه استخراج کروم(VI) از محلول‌های سولفاتی با بکارگیری غشاءهای پلیمری درون‌گیر بر پایه پلیمر PVDF-HFP   استاد راهنما
17 آرزو نجفی شهريور  1397شیمی تجزیه ریز استخراج مایع-مایع پخشی به کمک همگن‌کننده به منظور استخراج و پیش‌تفلیظ برخی داروهای آنتی‌بیوتیک و اعصاب و اندازه‌گیری به روش طیف‌سنجی تحرک‌یونی   استاد راهنما
16 میثم احمدی مهر  1397شیمی تجزیه انتقال تسهیل شده کروم(VI) از درون غشاء پلیمری درون‌گیر حاوی دی‌سکلوهگزیل-18-کراون-6   استاد راهنما
15 فاطمه زمانی آذر  1397شیمی تجزیه ترکیب روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی به کمک همگن‌کننده با طیف‌سنجی تحرک یونی در اندازه‌گیری برخی داروها   استاد راهنما
14 نیلوفر رحمانی دي  1397شیمی تجزیه اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای آرام‌بخش   استاد راهنما
13 فهیمه توکلی دي  1397شیمی تجزیه مطالعه مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای آمین‌دار   استاد راهنما
12 خدیجه حقانی بهمن  1397شیمی تجزیه تهیه یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی برای اندازه‌گیری مرفین   استاد راهنما
11 فاطمه زندیان‌سفیددشتی تير  1398شیمی تجزیه بررسی رفتار الکتروشیمیایی داروی فلوتامید در محیط آبی در حضور داروهای نیتروژن‌دار   استاد راهنما
10 سماء حیات‌خواه شهريور  1398شیمی تجزیه ترکیب روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی به کمک همگن‌کننده در استخراج داروهای مفنامیک اسید و ناپروکسن و اندازه‌گیری طیف‌سنجی تحرک‌یونی   استاد راهنما
9 نرگس قادری شهريور  1398شیمی تجزیه استخراج بیسموت(III) از محیط‌های کلریدی با بکارگیری غشاءهای پلیمری درون‌گیر حاوی استخراج‌کننده تری‌اکتیل‌آمین   استاد راهنما
8 زهرا رئیسی شهريور  1398شیمی تجزیه مطالعه بازیابی طلا از پسماندهای الکترونیکی با استفاده از روش استخراج حلالی   استاد راهنما
7 فاطمه نجفی شهريور  1398شیمی تجزیه طراحی یک سیستم استخراج حلالی جدید برای بازیابی فلزات با ارزش از باتری‌های نیکل-کادمیمی مستعمل   استاد راهنما
6 زینب دربان ساروخلیل آبان  1398شیمی تجزیه توسعه‌ی سنسورهای جدید نوری جهت اندازه‌گیری کبالت با بکارگیری غشاهای پلیمری درون‌گیر   استاد راهنما
5 سیده زهرا نوری آذر  1398شیمی تجزیه مطالعه خوردگی فلز مس در حضور بازدارنده‌های آلی   استاد راهنما
4 آزاده محمدی دودرانی آذر  1398شیمی تجزیه اصلاح الکترود کربن شیشه‌ای با پپلیمر قالب مولکولی به روش الکتروپلیمریزاسیون برای تهیه حسگر مرفین   استاد راهنما
3 مریم باقری دي  1398شیمی تجزیه مطالعه مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای کاهنده فشار قند خون   استاد راهنما
2 مریم افشار بهمن  1398شیمی تجزیه استخراج فاز جامد ناپروکسن با استفاده از جاذب¬های هیدروکسید دوتایی لایه ای و اندازه¬گیری آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا   استاد راهنما
1 سهیلا دانشور بهمن  1398شیمی تجزیه تهیه یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه یک پلیمر قالب مولکولی برای اندازه¬گیری مرفین   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
44 عباسعلی زمانی دي  1379شیمی مطالعه پایداری کمپلکس یون فلزات قلیایی توسط برخی از ماکروسیکل ها در محیط غیر آبی   استاد راهنما
43 انوشه افشاری دي  1380شیمی بررسی انتقال یون اروپیم از درون غشاء مایع حاوی لیگاند تری--اکتیل فسفین اکسید  
42 رقیه طاهری خرداد  1381شیمی کاربرد لیگاندهای فسفریله به عنوان استخراج کننده یون های توریم و اروپیم  
41 حسین نعمتی خرداد  1382شیمی مطالعه انتقال یون های توریم و اروپیم از درون غشاء مایع توده ای حاوی بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
40 مجتبی برزگر دي  1382شیمی مقایسه انتقال یون های توریم و اروپیم از درون غشای مایع توده ای حاوی تری-n-اکتیل فسفین اکسید و ارایه پویا نمایی فرآیندهای انتقال  
39 صادق رستم نیا خرداد  1383شیمی انتقال یون های توریم از درون غشاء مایع توده ای حاوی تنوییل تری فلوئورو استیل استن  
38 شیوا رستم خانی خرداد  1383شیمی پیش تغلیظ یون های توریم توسط تری-n-اکتیل فسفین اکسید بر روی نفتالین میکروکریستالی  
37 مهدی توکلی خرداد  1384شیمی کاربرد یک کلیکس[4]آرن حامل گروه های آمید و فسفریل در تهیه یک الکترود کلسیم گزین  
36 زهرا بهاری خرداد  1384شیمی کاربرد کلیکس[4]آرن حامل گروه های فسفریل در تهیه الکترود یون گزین توریم  
35 سمانه نهایی خرداد  1385شیمی مطالعه انتقال یون های سرب از درو غشاء توده ای توسط حامل باز شیف نوع N3O2  
34 روح اله یعقوبی خرداد  1385شیمی مطالعه انتقال یون مس از درون غشاء مایع با استفاده از یک حامل باز شیف  
33 محمد رضا صفوی خرداد  1385شیمی بازیابی نیکل و کادمیم از باتری های قابل شارژ مستعمل  
32 هدی نصیرا خرداد  1385شیمی انتقال یون کادمیم از محیط یون یدید از درون غشاء توده ای توسط ردآمین B  
31 سیده سعیده حسینی خرداد  1386شیمی پیش تغلیظ یون مس تفاده از دیسک های اکتادسیل اصلاح شده  
30 حمیده احمدی دي  1386شیمی مطالعه اثر استتار یک باز شیف نوع N4 بر جداسازی یون های فلزی  
29 اکرم ملا اسماعیلی دي  1386شیمی پیش تغلیظ یون های مس با استفاده از دیسک های اکتادسیل اصلاح شده با یک لیگاند باز شیف  
28 سیده سحر ترابی خرداد  1387شیمی جذب یون های سرب بر روس دانه های اسپند  
27 زهرا مفیدی آذر  1388شیمی تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین سرب بر پایه اتر تاجی DB18C6  
26 زهرا حسینی آذر  1388شیمی کاربرد یک اکسیم در تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین توریم  
25 شبنم جلالی ارديبهشت  1389شیمی تهیه حسگر یون گزین سرب بر پایه اتر تاجی NB18C6  
24 فتانه جمالی ارديبهشت  1389شیمی تهیه حسگر پتانسیومتری یون گزین اربیم بر پایه ی تتراپروپوکسی ذی فنیل فسفین اکساید کلیکس[4]آرن  
23 زهرا رسولی تير  1389شیمی مقایسه خواص استخراجی مایع یونی با حلال های آلی متداول در استخراج حلالی یون های توریم و یوروپیم  
22 زهرا شمسی ارديبهشت  1390شیمی انتقال یون ساماریم از درون غشاء مایع توده ای حاوی لیگاند بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید   استاد راهنما
21 پریسا فاتح بشرزاد خرداد  1390شیمی انتقال یون اربیم از درون غشاء مایع توده ای حاوی لیگاند بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید  
20 نازنین پورجعفری ارديبهشت  1390شیمی مطالعه ترمودینامیکی اثر حلال در برهم کنش یون سرب-اترتاجی با استفاده از روش استخراج حلالی  
19 حسین سلطانی آبان  1390شیمی اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای با استفاده از کروماتوگرافی با عملکرد بالا  
18 لیلا بابایی تير  1391شیمی مطالعه انتقال یون یوروپیم از طریق غشای مایع پلیمری توسط حامل های اسیدی  
17 پژمان قربانی تير  1391شیمی کاربرد روش های مختلف ولتامتری در اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آبی  
16 فرزانه اسلامی مهر  1391شیمی بهبود حذف رنگ متیل‌اورانژ از آب‌های آلوده توسط گیاه وتیور فعال شده با هیدروکلریک اسید  
15 جماالدین رجبی مهر  1391شیمی ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای صنایع سرب و روی استان زنجان (قسمت 1)   استاد راهنما
14 سالار بهرامی مهر  1391شیمی ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای صنایع سرب و روی استان زنجان (قسمت 2)  
13 اکرم خان محمدی آبان  1391شیمی کاربرد مایعات یونی در ساخت الکترودهای پتانسیومتری توریم‌گزین  
12 نرگس اترک مهر  1392شیمی استفاده از گیاه بومادران به عنوان جاذب در پالایش آب آلوده به فلزات سنگین   استاد راهنما
11 زهره دوستی آذر  1392شیمی حذف برخی یون‌های فلزی از نمونه‌های آبی ذرات سیلیکای اصلاح شده با ترکیبات باز شیف   استاد راهنما
10 فاطمه حاجی میری آذر  1392شیمی . کاربرد مزوپروس‌های سیلیکای SBA-15 به عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین از نمونه‌های آبی   استاد راهنما
9 سعیده محمدی آذر  1392شیمی ساخت الکترود یون‌گزین مس بر پایه یک لیگاند باز شیف به عنوان یون‌دوست   استاد راهنما
8 محمد شیروانی راد ارديبهشت  1393شیمی حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از روزنامه باطله   استاد راهنما
7 الهام محمدی خرداد  1393شیمی برگ گیاه خرگوشک به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه‌‌های آبی   استاد راهنما
6 سیده بهاره هود خرداد  1393شیمی ساقه‌ی گندم به عنوان جاذب طبیعی در حذف برخی فلزات سنگین از نمونه‌‌های آبی   استاد راهنما
5 مهسا اکبری شهريور  1393شیمی حذف سیپروفلوکساسین از نمونه‌های آبی با استفاده از فیبرهای توخالی اصلاح شده با بیس(2-اتیل‌هگزیل)فسفریک اسید   استاد راهنما
4 مهدی عبدل زاده بهمن  1393شیمی حذف یون فلزات سنگین از محلول های آبی توسط یک زئولیت طبیعی   استاد راهنما
3 جواد طوماری بهمن  1393شیمی بررسی خواص سیلیکای اصلاح شده با یک نوع باز شیف در حذف یون فلزات سنگین از نمونه های آبی   استاد راهنما
2 زهرا عبدی خرداد  1394شیمی . کاربرد یک لیگاند باز شیف در پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری یون مس به روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی   استاد راهنما
1 گلناز قدیمی خرداد  1394شیمی اندازه‌گیری فلزهای سنگین در آب و رسوب کف رودخانه زنجان‌رود   استاد راهنما