خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41558   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN

ساير فعاليتهاي پژوهشي

سمينارها و سخنراني‌ها در داخل كشور

  1. محمدرضا يافتيان

استخراج و انتقال يون فلزي خاك‌هاي ناياب توسط كليكس[4]آرن‌هاي فسفريله

آبان ماه 1377 دانشگاه زنجان (سخنراني)

 

2. محمدرضا يافتيان، ميشل بورگرد و دمينيك مت

خواص استخراجي و انتقالي كليكس]4[آر‌ن‌هاي استخلاف شده با گروه‌هاي آميد و فسفريل نسبت به يون فلزي خاك‌هاي ناياب

سيزدهمين كنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران، 29-27 بهمن ماه 1377، دانشگاه تربيت مدرس، تهران. (سخنراني)

 

3. محمدرضا يافتيان

كاربرد كليكس]4[آرن‌هاي حامل گروه‌هاي فسفريل در استخراج و انتقال يون نقره(I)

فروردين ماه 1378 دانشگاه زنجان. (سخنراني)

 

4. محمدرضا يافتيان، ميشل بورگرد و دمينيك مت

استخراج و انتقال كاتيون‌هاي قليايي توسط كليكس[4]آرن‌هاي حامل گروه‌هاي آميد و فسفريل

نهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، 20-18 خرداد ماه 1378، دانشگاه تبريز. (سخنراني)

 

5. محمدرضا يافتيان

كليكس[4]آرن‌هاي حامل گروه‌هاي آميد و فسفريل: عوامل كمپلكس‌كننده و استخراج‌كننده كاتيون‌هاي قليايي

خرداد ماه 1378 دانشگاه زنجان. (سخنراني)

 

6. سيد عبداله موسوي‌پور و محمدرضا يافتيان

روشي ساده براي اندازه‌گيري اكسيژن موجود در هوا

سومين كنفرانس آموزش شيمي ايران، 27-25 مرداد ماه 1378، اصفهان (پوستر)

 

7. محمدرضا يافتيان، ميشل بورگرد و دمينيك مت

خواص انتقال دهندگي كليكس]4[آرن‌هاي استخلاف شده با گروه‌هاي فسفريل و آميد براي كاتيون‌هاي قليايي

نخستين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، 10 و 11 آذر ماه 1378. (پوستر)

 

8. پوپك خزائلي پارسا، محمدرضا يافتيان، فرخ قريب و كريم زارع

تشكيل كمپلكس با كليكس‌آرن‌ها

نخستين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 10 و 11 آذر ماه 1378. (پوستر)

 

9. پوپك خزائلي پارسا، جك ويسان، زهير اسفري، كريم زارع، فرخ قريب و محمدرضا يافتيان

1و3-كاليكس]4[-بيس-تاجي-6 مشتق شده از كاليكس]4[آرن. سنتز و كمپلكسه شدن با كاتيون سزيم در سيستم آب و استونيتريل

هشتمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران، 29-27 ارديبهشت ماه 1379، دانشگاه كاشان، كاشان. (پوستر)

 

10. ابوالفضل محمدي مغانلو، طاهره تقوي و محمدرضا يافتيان

روشي ساده براي نمايش مفاهيم مربوط به هدايت الكتريكي محلول‌ها و ارتباط آن با حضور يون‌ها

چهارمين كنفرانس آموزش شيمي ايران، 27-25 مرداد ماه 1379، كرمان. (پوستر)

 

11. محمدرضا يافتيان، اليزابت باپن، ميشل بورگرد و انيس حجاج

انتقال يون‌هاي پتاسيم از درون غشاء مايع حاوي ليگاند 1و3-كليكس]4[بيس نفتيل-كرون-6 قرار داده شده بر بستر جامد

دومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 2 و 3 آذر ماه 1379. (سخنراني)

 

12. ليدا نباتچيان، عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان

محاسبه ثابت پايداري كمپلكس‌هاي يون فلزات قليايي با برخي كليكس]4[آرنهاي فسفريله

دومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 2 و 3 آذر ماه 1379. (سخنراني)

 

14. محمدرضا يافتيان و مرتضي واحد پور

استخراج پيكرات لانتانيدها توسط كليكس‌آرن‌هاي فسفريله

دومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 2 و 3 آذر ماه 1379. (پوستر)

 

15. مرتضي واحد پور و محمدرضا يافتيان

ترموديناميك استخراج پيكرات لانتانيدها توسط تري-n-اكتيل فسفين اكسيد

دومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 2 و 3 آذر ماه 1379. (پوستر)

 

16. محمدرضا يافتيان و ميشل بورگرد

استخراج و انتقال يون‌هاي نقره (I) توسط كليكس]4[آرن‌هاي استخلاف شده

دهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 20-18 بهمن ماه 1379، تهران. (پوستر)

 

17. حميد عبداللهي، محمدرضا يافتيان و مهدي داوري

مطالعه اسپكتروفتومتري برهم كنش برخي از فسفين‌ها با كلرانيل و DDQ

دهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 20-18 بهمن 1379، تهران. (سخنراني)

 

18. حميد عبداللهي، محمدرضا يافتيان و مهدي داوري

مطالعه اسپكتروفتومتري استوكيومتري، پايداري و ترموديناميك بر هم‌كنش‌هاي دهنده-پذيرنده بين برخي تركيبات ارگانوفسفين و يد در محلول كلروفرم

چهارمين سمينار شيمي‌فيزيك ايران، دانشگاه شهيد با هنر كرمان، 22-20 اسفند ماه 1379، كيش. (پوستر)

 

19. كريم زارع، پوپك خزائلي پارسا، فرخ قريب، محمدرضا يافتيان، زهير اسفري و جك ويسان

 بكار گيري برنامه Data Fit در تعيين ثابت پايداري كمپلكس يون روبيديم با 1و3-كليكس[4]بيس كراون6

نهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران، 28-24 مهر ماه 1380، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران. (پوستر)

 

20. كريم زارع، پوپك خزائلي پارسا، فرخ قريب، محمدرضا يافتيان، فرانسواز آرنود، زهير اسفري و جك ويسان

بررسي كمپلكس شدن يونPr3+  توسط 1و3-كليكس[4]بيس كراون6 (BC6) و 1و3-كليكس[4] بيس كراون5 (BC5) در متانول

نهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران، 28-24 مهر ماه 1380، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران. (پوستر)

 

21. محمدرضا يافتيان، حميد عبداللهي، مرتضي واحد پور و دمينيك مت

خواص ايزومرهاي كنفورماسيوني مخروطي و جزئي مخروطي كليكس[4]آرن‌هاي استخلاف شده با گروه‌هاي آميد/فسفريل و استر/فسفريل در كمپلكس كردن يون‌هاي قليايي

ششمين سمينار تخصصي شيمي معدني ايران، دانشگاه مشهد، 16 و 17 آبان ماه 1380، مشهد. (سخنراني)

 

22. محمدرضا يافتيان، ليلا حسن‌زاده و محمد ابراهيم اشراقي

استخراج با حلال يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III) توسط دي فنيل-N,N-دي متيل كرباموييل متيل فسفين‌اكسيد از محيط‌هاي نيتراتي

يازدهمين سمينار تخصصي شيمي تجزيه ايران، دانشگاه يزد، 11-9 بهمن ماه، 1380، يزد. (سخنراني)

 

23. محمدرضا يافتيان، محمد ابراهيم اشراقي و ليلا حسن‌زاده

خواص استخراجي تري-n-اكتيل فسفين اكسيد براي يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III).

سومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 21 فروردين ماه 1381. (پوستر)

 

24. محمدرضا يافتيان، عباسعلي زماني و انوشه افشاري

 مطالعه انتقال يون اروپيم(III) از درون غشاء مايع حاوي تري-n-اكتيل فسفين اكسيد

سومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 21فروردين ماه 1381. (پوستر)

 

25. پوپك خزائلي پارسا، كريم زارع، فرخ قريب، محمدرضا يافتيان، فرانسوا آرنو، زهير اسفري و جك ويسان

بررسي كمپلكس شدن يون Yb3+ توسط 1،3-كليكس]4[-بيس-كراون-6 و 1،3-كليكس]4[-بيس-كراون-5

سومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 21فروردين ماه 1381. (پوستر)

 

26. پوپك خزائلي پارسا، كريم زارع، فرخ قريب، محمدرضا يافتيان، زهير اسفري و جك ويسان

بكارگيري برنامه Data Fit در تعيين ثابت پايداري كمپلكس شدن يون پتاسيم توسط كليكس]4[-بيس-كراون-6

سومين كنگره شيمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 21فروردين ماه 1381. (پوستر)

 

27. محمدرضا يافتيان و رقيه طاهري

ترموديناميك استخراج با حلال يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III) توسط ليگاندهاي فسفريله

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران، دانشگاه اروميه، 7-5 شهريور ماه 1381. (پوستر)

 

28. رعنا شكوهي‌ستا، محمدرضا يافتيان و حميد عبداللهي

ثابت پايداري كمپلكس‌هاي كاتيون‌هاي قليايي و قليايي خاكي توسط يك كليكس[4]آرن استخلاف شده با گروه‌هاي آويخته آميد/فسفريل در حلال‌هاي مخلوط

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران، دانشگاه اروميه، 7-5 شهريور ماه 1381. (پوستر)

 

29. محمدرضا يافتيان و عباسعلي زماني و حسين نعمتي

جداسازي يون‌هاي توريم‌(IV) و اروپيم(III) با بكار‌گيري بيس(2-دي‌اتيل‌هگزيل)فسفريك اسيد به عنوان حامل در غشاء مايع توده‌اي

دوازدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مازندران، بابلسر 10-8 بهمن ماه 1381. (پوستر)

 

30. محمدرضا يافتيان و رقيه طاهري

كليكس[4]آرن‌هاي فسفريله در بخش پاييني، كاربرد آنها به عنوان عوامل استخراجي براي يون‌هاي توريم (IV) و اروپيم (III)

دوازدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 10-8 بهمن ماه 1381. (سخنراني)

 

31. محمدرضا يافتيان، عباسعلي زماني

اثر 18-كراون-6  حل شده در فاز آبي بر استخراج-جداسازي يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III) توسط استخراج كننده‌هاي اسيدي DEHPA و HTTA

دوازدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 10-8 بهمن ماه 1381. (پوستر)

 

32. حميد عبدللهي، محمدرضا يافتيان و صديقه زينلي

اندازه‌گيري همزمان اورانيم، اروپيم و توريم به وسيلهIterative Target Transformation Factor Analysis به همراه تصحيح غير خطي

 دوازدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 10-8 بهمن ماه 1381. (پوستر)

 

33. عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان

ترموديناميك استخراج با حلال يون‌هاي اروپيم از محلول آبي حاوي 6C18 به محلول سيكلوهگزان DEHPA

دومين سمينار شيمي ماكروسيكل ايران، دانشگاه زنجان، 13 و 14 ارديبهشت 1382. (پوستر)

 

34. محمدرضا رضي پور، محمدرضا يافتيان، عباسعلي زماني و دمينيك مت

مقايسه خواص استخراجي كليكس]4[آرن‌هاي حامل گروه‌هاي آميد و/يا فسفريل براي پيكرات لانتانيدها

دومين سمينار شيمي ماكروسيكل ايران، دانشگاه زنجان، 13 و 14 ارديبهشت 1382. (پوستر)

 

35. عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان

 نيتروبنزو18كراون6 و 12 كراون 4 به عنوان استتار كننده انتخابي مناسب در استخراج حلالي توريم، لانتانيم و اروپيم بوسيله بيس(2-اتيل هگزيل)فسفريك‌اسيد

چهاردهمين كنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران، دانشگاه تربيت معلم تهران، 30-28 بهمن 1382. (پوستر)

 

36. محمدرضا يافتيان، عباسعلي زماني، معصومه پري‌نژادو اسماعيل شمس

استخراج زوج يوني كمپلكس‌هاي آنيوني كادميم كلريد از محيط‌هاي اسيد كلريدريكي با استفاده از كمپلكس يون اكسونيم-دي‌سيكلوهگزيل-18-كراون-6

سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مشهد، 27-26 ارديبهشت ماه 1383. (پوستر)

 

37. محمدرضا يافتيان، عباسعلي زماني و صادق رستم‌نيا

 انتقال انتخابي يون‌هاي توريم از درون غشاء مايع توده‌اي با استفاده از استخراج كننده-حامل 2-تنوييل‌تري‌فلوئورواستن

سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مشهد، 27-26 ارديبهشت ماه 1383. (سخنراني)

 

38. پريسا حسن‌زاده، محمدرضا يافتيان، كمال عليزاده و مجتبي شمسي‌پور

حسگر غشايي توريم با استفاده از كليكس[4] آرن استخلاف شده با گروه‌هاي فسفريل / كربوكسيليك اسيد قرار داده شده بر گرافيت

سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه مشهد، 27-26 ارديبهشت ماه 1383. (سخنراني)

 

39. محمدرضا يافتيان و ميشل بورگرد

يك مدل ساده براي توصيف سينتيك انتقال از درون غشاء مايع توده‌اي

هفتمين سمينار شيمي فيزيك ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان 20-18 اسفند ماه 1383 (سخنراني)

 

40.داريوش عمادي، محمد‌رضا يافتيان و سعيد رعيتي

 الكترود يون گزين سرب بر پايه 5،11،17،23-تترا-ترشري-بوتيل-25،26،27،28-تتراكيس(دي‌فنيل‌فسفينوييل‌متوكسي)كليگس[4]آرن پوشيده شده بر روي گرافيت

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

41. معصومه پري‌نژاد، عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان

انتقال تسهيل‌شده يون‌هاي كادميم از محلول‌هاي كلريدريك‌اسيد از درون غشاء مايع حاوي دي‌سيكلو‌هگزيل-18-كراون-6 به عنوان استخراج كننده-حامل

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

42. معصومه پري‌نژاد و محمدرضا يافتيان

استخراج حلالي يون‌هاي كروم(VI) از محيط‌هاي اسيدي با استفاده از كمپلكس يون اكسونيم-دي‌سيكلو‌هگزيل-18-كراون-6

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

43. محمدرضا يافتيان و معصومه پري‌نژاد

كاربرد يك هگزاهوموتري‌اكسا‌كليكس[3]آرن به عنوان يونوفور در الكترود غشايي يون‌گزين سرب

چهادرهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

44. سعيد رعيتي، داريوش عمادي و محمدرضا يافتيان

سنتز و خواص يون‌ دوستي يك باز شيف براي يون فلزات عناصر واسطه

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

45. محمد‌رضا رضي‌پور، محمدرضا يافتيان و عباسعلي زماني

استخراج مايع-مايع يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III) توسط يك كليكس[4]آرن فسفريله

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

46. محمدرضا يافتيان، مهدي توكلي و پريسا حسن‌زاده

حس‌گر پتانسيومتري يون گزين كلسيم بر پايه يك پارا-ترشري-بوتيل-كليكس[4]آرن حامل گروههاي آويخته آميد/فسفريل

چهاردهمين سمينار شيمي تجزيه ايران، دانشگاه بيرجند، 9-7 شهريور ماه 1384.

 

47. سعيد رعيتي، زهرا پيله‌وري، مجيد پارسا و محمد‌رضا يافتيان

سنتز، شناسايي و خواص يون‌دوستي نسبت به يون‌هاي فلزات واسطه يك باز شيف از نوعN3O2  

دوازدهمين سمينار شيمي آلي ايران، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، 18-16 اسفند ماه 1384.

 

48. سعيد رعيتي، ريحانه صفربالي، سليمان رفعت‌خواه و محمد رضا يافتيان

سنتز بازهاي شيف جديد و خواص انتقال فاز آنها براي يون‌هاي عناصر واسطه

دوازدهمين سمينار شيمي آلي ايران، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، 18-16 اسفند ماه 1384.

 

49. A. Nilchi, M. R. Yaftian, G. Aboulhasanlo

To investigate properties and application potential of hydrous cerium(IV) oxide as inorganic ion exchange

The 11th Iranian Chemical Engineering Congress, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran.

 

50. S. A. M. Fathi, M. Parinejad, M. R. Yaftian and S. Rayati

Bis(2-hydroxyacetophenone)-1,2-propanediimine and Bis(5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde)-1,2-propanediimine; Synthesis, Extractive and Mobile Carrier Properties Towards Transition Metal Ions

15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

51. P. Hassanzadeh, M. R. Yaftian and Z. Bahari

Preparation of a Th(IV) Potentiometric Sensor Based on a Phosphorylated Calix[4]arene

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

52. H. Nasira, M. Parinejad and M. R. Yaftian

Ion-pair Transport of Anionic Cadmium Complexes from Iodide Solutions Using Rhodamine B as Extractant-carrier

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

53. M. Parsa, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian and S. Rayati

A New Silver(I) Potentiometric Sensor Based on a Lower-Rim Calix[4]arene Substituted by Mixed Amide/Phosphoryl Groups

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

54. Z. Pilehvari, M. R. Yaftian and S. Rayati

Bis(1'-hydroxy 2'-acethonaphthone)-2,2'-diiminodiethylamine; Synthesis, Extractive Properties and use as Ion-Sensing Material for a Pb(II) Ion Selective Electrode

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

55. Z. Shiri Yekta, M. R. Yaftian and S. Rayati

N4-Type di-Schiff Base Receptors; Phase Transfer Agents for Transition Metal Ions

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

56. M. R. Ganjali, F. Faridbod, P. Norouzi, M. R. Yaftian, A. Zamani, D. Matt

Highly Selective and Sensitive Th4+-PVC Based Membrane Sensor on 2-(diphenylphosphorothioyl)-N,N'-diphenylacetamide

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran

 

57. M. Parinejad and M. R. Yaftian

Recovery of Cr(VI) Oxanions Using Oxonium Ion-Crown Ether Complexes as Carrier Agents

15th Iranian Semina of Analytical Chemistry

February 27-29, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.

 

58. S. Rayati, M. R. Yaftian, N. Torabi, R. Safarbali, H. R. Khavasi

Synthesis and Ion Binding Properties of a New Schiff base Ligand Named Bis(2-hydroxypropiophenone)-1,2-propanediimine

9th Inranian Inorganic Chemistry Conference

March 7-8, 2007, Semnan University, Semnan, Iran.

 

59. S. Jafari, M. R. Yaftian, M. Parinejad

Uphill transport of cadmium ions as anionic iodo-complexes through bulk liquid membrane containing hexadecyltrimethylammonium bromide

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

60. M. Hami Dindar, N. Noushiranzadeh, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Synthesis and application of oximes as modifiers of octadecyl silica membrane disks for solid phase extraction of copper(II) ions

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

61. S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Cloud point extraction of trace amounts of copper(II) ions using a N2O2-type Schiff base ionophore

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

62. S. A. M. Fathi, Sh. Rostamkhani, M. R. Yaftian

Determination of trace amounts of copper in water samples by flame atomic absorption spectrometry after pre-concentration on octadecyl-bonded silica membranes modified by a di-Schiff base ligand

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

63. M. K. Moftakhar, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Determination of trace amounts of copper in water samples by cloud point extraction pre-concentration coupled with flame atomic absorption spectrometry

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

64. M. Parinejad, M. R. Yaftian

Extractant-carrier properties of multidentate nitrogen/oxygen molecules towards Cu(II) ions through liquid membranes

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

65. Z. Shiri-Yekta, A. A. Zamani, M. R. Yaftian

Water soluble N,N'-bis(2-pyridylmethylidene)-1,2-diiminoethane; selective masking agent for improving extraction-separation efficiency of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions with bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

66. A. S. Zarabadi, A. A. Zamani, M. R. Yaftian

Improved extraction-separation of Zn(II) and Pb(II) ions by DEHPA using water soluble crown ethers as selective masking agents

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

67. S. Nahaei, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Determination of trace amount of copper in water samples by flame atomic absorption spectrometry after pre-concentration on octadecyl-bonded silica membranes modified by a Schiff base ionophor

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

July 28-30, 2009, Bu Ali Sina Uiversity, Hamedan, Iran.

 

68. A. A. Zamani, S. S. Torabi, M. Parinejad, M. R. Yaftian, A. Parizanganeh

Peganum harmala as a neutral adsorbent for lead uptake from aqueous solution

4th National Seminar on Chemistry and Environment

April, 27-29, 2010, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, bandar abbas, Iran.

 

69. N. Sadati Behbahani, M. R. Yaftian, K. Rostamizadeh, A. A. Zamani

PEG-modified magnetite nanoparticles for removal of lead cations from aqueous solutions

12th Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC 2010)

August 3-5 2010, Zanjan Medical Sciences University, Zanjan, Iran.

 

70. H. Ahmadi, A. A. Zamani, M. R. Yaftian

Transport-separation through a bulk liquid membrane containing bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid and selective stripping process of La3+, Eu3+ and Th4+

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

71. A. A. Zamani, S. Jalali , Z. Mofidi, M. R. Yaftian

Application of nitrobenzo-18-crown-6 as ionophore for preparation of a Pb(II) ion-selective PVC membrane potentiometric sensor

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

72. A. A. Zamani, F. Jamali, M. R. Yaftian, M. Parinejad and D. Matt

Wide rim phosphorylated calix[4]arene; use as sensory molecule in preparation of an Er(III) ion –selective membrane electrode

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

73. M. K. Moftakhar, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Determination of trace amounts of copper in water samples by dispersive liquid-liquid microextraction pre-concentration coupled with flame atomic absorption spectrometry

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

74. M. Nasiri, S.A.M. Fathi, M.R. Yaftian

Highly selective transport of L-Cysteine through bulk liquid membrane using DC18C6 as carrier

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

75. S. Rafeie Boldadji, S. A. M. Fathi, M. R. Yaftian

Dispersive liquid–liquid microextraction combined with flame atomic absorption spectrometry for determination of trace amounts of copper in water samples

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

76. Z. Shiri-Yekta, M. R. Yaftian, A. Nilchi

Application of a room-temperature ionic liquid as green solvent in the extraction of europium(III) and thorium(IV) ions using tri-n-octylphosphine oxide as extractant

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

September 12-14, 2010, Kashan University, Kashan, Iran.

 

 

 

 

 

 

 

راهنمايي پروژه كارشناسي (تمرين و پژوهش)

 

1. بررسي مطالعه پايداري كمپلكس يون فلزات قليايي توسط برخي از ماكروسيكل‌ها در محيط غيرآبي

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي آقاي عباسعلي زماني، دانشگاه زنجان، زمستان1379.

 

2. بررسي انتقال يون اروپيم(III) از درون غشاء مايع حاوي ليگاند تري-n-اكتيل‌فسفين ‌اكسيد

پروژه تمرين و پژوهش خانم انوشه افشاري، دانشگاه زنجان، زمستان 1380.

 

3. كاربرد ليگاندهاي فسفريله به عنوان استخراج كننده يون‌هاي توريم و اروپيم

پروژه تمرين و پژوهش خانم رقيه طاهري، دانشگاه زنجان ، تابستان 1381.

 

4. مطالعه انتقال يون‌هاي توريم(IV) و اروپيم(III) از درون غشاء مايع توده‌اي حاوي بيس(2-اتيل هگزيل) فسفريك اسيد

پروژه تمرين و پژوهش آقاي حسين نعمتي، دانشگاه زنجان، بهار 1382.

 

5. مقايسه انتقال يون‌‌هاي توريم و اروپيم از درون غشاي مايع توده‌اي حاوي تري-n-اكتيل فسفين اكسيد و ارايه پويانمايي فرآيندهاي انتقال غشاي مايع توسط Macromedia Flash MX

پروژه تمرين و پژوهش آقاي مجتبي برزگر، دانشگاه زنجان، زمستان 1382.

 

6. انتقال انتخابي يون‌هاي توريم ازدرون غشاء مايع توده‌اي حاوي تنوييل‌تري‌فلوئورواستيل‌استن

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي آقاي صادق رستم‌نيا، دانشگاه زنجان، بهار 1383.

 

7. پيش تغليظ يون‌هاي توريم توسط تري-n-اكتيل فسفين اكسيد بر روي نفتالين ميكروكريستالي

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم شيوا رستم‌خاني، دانشگاه زنجان، بهار 1383.

 

8. كاربرد كليكس[4]آرن حامل گروه‌هاي آميد و فسفريل در تهيه الكترود يون‌گزين كلسيم

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي آقاي مهدي توكلي، دانشگاه زنجان، بهار 1384.

 

9. كاربرد كليكس[4]آرن حامل گروه‌هاي فسفريل (تترا‌فسفريل-پارا-ترشري-بوتيل‌كليكس[4]آرن در تهيه الكترود يون‌گزين توريم

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم زهرا بهاري، دانشگاه زنجان، بهار 1384.

 

10. مطالعه انتقال يون سرب از درون غشاء توده‌اي توسط يك باز شيف نوع 2O3N

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم سمانه نهايي، دانشگاه زنجان، بهار 1385.

 

11. مطالعه انتقال يون‌ مس(II) از درون غشاء مايع با استفاده از يك حامل باز شيف

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي آقاي روح‌ا... يعقوبي، دانشگاه زنجان، بهار 1385.

 

12. بازيابي نيكل و كادميم از باتري‌هاي قابل شارژ نيكل-كادميم مستعمل

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي آقاي محمدرضا صفوي، دانشگاه زنجان ، بهار 1385.

 

13. انتقال يون كادميم از محيط يون يديد از درون غشاء توده‌اي توسط ردآمين B

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم هدي نصيرا، دانشگاه زنجان، بهار 1385.

 

14. پيش تغليظ يون مس(II)

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم سيده‌‌سعيده حسيني، دانشگاه زنجان، بهار 1386.

 

15. مطالعه اثر استتار يك باز شيف نوع 4N بر جداسازي يون‌هاي فلزي

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم حميده احمدي، دانشگاه زنجان، زمستان 1386.

 

16. پیش‌تغلیظ یون‌های مس با استفاده از دیسک‌های اکتادسیل اصلاح شده با یک لیگاند باز شیف

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم اكرم ملااسماعيلي، دانشگاه زنجان، زمستان 1386.

 

17. جذب سرب با استفاده از اسپند (Peganum harmala)

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم سيده‌سحر ترابي، دانشگاه زنجان، بهار 1387.

 

18. تهیه حس‌گر پتانسیومتری یون‌گزین سرب بر پایه اترتاجی 6C18DB

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم زهرا مفیدی، دانشگاه زنجان، پاییز 1388.

 

19. کاربرد اکسیم (HNCO) در تهیه حس‌گر پتانسیومتری یون‌گزین توریم

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم زهرا حسینی، دانشگاه زنجان، پاییز 1388.

 

20. تهیه حسگر پتانسیومتری یون‌گزین سرب بر پایه اترتاجی NB18C6

پروژه تمرين و پژوهش كارشناسي خانم شبنم جلالی، دانشگاه زنجان، بهار 1389.

 

21. تهیه حسگر پتانسیومتری یون‌گزین اربیم بر پایه‌ی تتراپروپکسی دی‌فنیل‌فسفین‌اکساید‌کلیکس[4]آرن

پروژه تمرین و پژوهش کارشناسی خانم فتانه جمالی، دانشگاه زنجان، بهار 1389.

 

22. مقایسه خواص استخراجی مایع یونی با حلال‌های آلی متداول در استخراج حلالی یون‌های توریم و یوروپیم

پروژه تمرین و پژوهش کارشناسی خانم زهرا رسولی، دانشگاه زنجان، تابستان 1389.