خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41558   بروزرسانی: 03-09-1402

Mohammad Reza YAFTIAN

مدیریت

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان (1393-تاکنون)

 

عضو شورای دانشگاه زنجان (1393-تاکنون)

 

معاون اداري و مالي دانشگاه زنجان (1393-1387)

 

عضو كميسيون تخصصي گروه علوم هيات مميزه دانشگاه زنجان (1384-1386)

 

عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان (1388-تاکنون)

 

دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه زنجان (1390-1388)

 

رئیس دانشکده علوم، دانشگاه زنجان (1385-1387)

 

     مدير امور پژوهشي دانشگاه زنجان (1383-1382)

 

     مدير امور آموزشي دانشگاه زنجان (1382-1379)

 

     مدیر گروه شیمی دانشگاه زنجان (1379-1377)