خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 481-484 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir