خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28322   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani
نرگس مرادخانی
استادیار

پست الکترونيکی
nmoradkhani@znu.ac.ir      nnmoradkhani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moradkhani-narges

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4302

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد- اتاق 122، کدپستی 38791-45371