خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44078   بروزرسانی: 19-05-1401

Abolfazl Jalilvand

علایق پژوهشی

   

·        سيستمهای کنترل هايبريد

·        سيستمهای گسسته پيشامد

·       شبکه های پتری

·       مدلسازی و کنترل سيستمهای ساخت و توليد

·       سيستمهای کنترل ديجيتال

·        مدلسازی فازی و کنترل فازی

·        شبکه های عصبی مصنوعی

·        مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونيک قدرت 

·       کنترل و پايدارسازی سيستمهای قدرت

·       کاربرد روشهای هوشمند در سیستمهای قدرت