خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46690   بروزرسانی: 05-07-1401

Abolfazl Jalilvand

مدیریت

     10- عضو کمیسیون تخصصی دانشکده فنی و مهندسی از 5 مرداد 1400 الی (ادامه دارد)

     9- عضو هیأت اجرایی معین جذب و کارگروه بررسی صلاحیت واحد استانی (زنجان) دانشگاه جامع علمی کاربردی از اسفند 1397 الی دی ماه 1398

     8- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از 1 مهر 1394 الی 30 دی 1397

     7- دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه از 2 اردیبهشت 1394 الی 23 فروردین 1395

      6- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه از 24 اسفند 1393 الی 31 تیر 1398

      5- رئیس کمیسیون تخصصی هنر و معماری از 5 اسفند 1393 الی 4 اسفند 1395

     4- عضو حقیقی هیأت ممیزه دانشگاه از 6 دی 1393 الی 4 اسفند 1395  

     3- رئیس پردیس سهروردی از 25 آبان 1393 الی 26 دی 1394

     2- رئیس دانشکده مهندسی از 23 شهریور 1389 الی 8 مهر 1391

     1- مدیر گروه مهندسی برق از 21 آبان 1387 الی 23 شهریور 1389