خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44080   بروزرسانی: 19-05-1401

Abolfazl Jalilvand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شناسايی سيستمها2. سیستمهای کنترل چند متغیره3. شبکه های عصبی مصنوعی و کنترل عصبی4. سيستمهای فازی و کنترل فازی5. مدارهای منطقی6. سیستمهای کنترل دیجیتال7. کنترل مدرن8. مدارهای الکتریکی 1 , 29. سیستمهای کنترل خطی