خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22765   بروزرسانی: 10-07-1401

Afshin Zohdi

مدیریت

مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان از بهمن ماه 1399 تاکنون

عضو اصلی هیات مدیره انجمن رسوب شناسی ایران از سال 1399 تاکنون

دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربنی (دوم و سوم آبانماه 1397)، دانشگاه زنجان