خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26751   بروزرسانی: 02-07-1402

Afshin Zohdi
افشین زهدی
دانشیار

پست الکترونيکی
afshin.zohdi@znu.ac.ir      zohdi.a@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zohdi-afshin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4563

آدرس 
زنجان دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی،طبقه سوم، کدپستی 38791-45371