خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32728   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur
داود محمدپورزنجانی
استادیار

پست الکترونيکی
dmp[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohamdpoor-davod

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2464

آدرس 
دانشگاه زنجان، گروه کامپیوتر

 

--