خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13829   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi
امیر رضا محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
Ar.mohammadi@znu.ac.ir      m.mohammadig@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-amirreza

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معدن، اتاق 19، کدپستی 38791-45371