خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35519   بروزرسانی: 07-12-1401

Kiarash Naser Asadi
کیارش ناصر اسدی
دانشیار

پست الکترونيکی
Nasserasadi@znu.ac.ir      Nasserasadi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasserasadi-kiarash

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4048

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313