خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31115   بروزرسانی: 20-09-1400

Kiarash Naser Asadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تعیین هسارات اقتصادی ناشی از زلزله بم   همكار   
تعیین شاخص بیمه زلزله iبرای ساختمان ها   همكار   
تعیین آسیب پذیری شبکه گاز زنجان   همكار   
تعیین خطرپذیری قابل قبول در شبکه حمل و نقل جاده ای   مجريخرداد 1389اسفند  1390توسعه ایپژوهشکده حمل و نقل