خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31717   بروزرسانی: 10-07-1400

Madjid ABBASI

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
شناسایی و تعیین دامنه دوره های تناوب بارش و دمای سطحی هوا در ایران و بررسی همبستگی آنها   مجريمرداد 1395مرداد  1396
بررسی ، اعتبار سنجی و امکان سنجی یکپارچه سازی شبکه های ژئودتیک مسطحاتی تعیین موقعیت موجود در زنجان به منظور ایجاد یک شبکه مبنا برای شهر   مجريتير 1396اسفند  1396شهرداری زنجان