خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31704   بروزرسانی: 10-07-1400

Madjid ABBASI

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. تحلیل سري هاي زماني3. تئوري تقريب و روشهای وارون در ژئودزی و ژئوفیزیک4. ژئودزي (میدان ثقل زمین، نجوم ژئودتیک، ژئودزی مهندسی، تعیین موقعیت ماهواره ای)