خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34029   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
روشی کار آمد و اقتصادی برای بهبود ضعف ولتاژ شبکه فشار ضعیف 
[   خلاصه طرح] 
مجريمرداد 1389شهريور  1391بنیادی-کاربردیبرق توزیع قزوین
بررسی دیماند کارخانه زنجان چوب   مجريارديبهشت 1374ارديبهشت  1375کاربردی صنعتیشرکت زنجان چوب
بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال و روشهای کاهش اثرات آن   همكارمهر 1379مهر  1380تحقیقاتیبرق منطقه ای زنجان
طراحی و ساخت یک ویلچر نیمه هوشمند   همكارمهر 1382مهر  1383کاربردیزنجان