خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16409   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مشاوره و روانشناسی2. تدریس دروس مبانی مشاوره، مشاوره خانواده، خانواده درمانی، زوج درمانی، روانشناسی عمومی، نظریه های رواندرمانی، ارزیابی روانشناختی، مصاحبه تشخیصی، بهداشت روانی، تاریخچه مکاتب روانشناسی