خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 14-9-1402
بودجه

وظایف و فعالیت ها

 • انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
 • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه .
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
 • مشارکت در تصمیم گیری های دارای بار مالی و بودجه ای.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره­هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها.
 • بررسي و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

بودجه اعتبارات  هزینه ای و درآمد اختصاصی وبودجه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای  (ارقام به میلیون ریال)

در ابتدای سال با توجه به ابلاغ سالانه بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور  در تهران به دانشگاه  زنجان  مبادله موافقتنامه از طرف دانشگاه انجام و طی فرایند کارشناسی سازمان بودجه تایید و مبادله می گردد و بر اساس ان اعتبارات  تخصیص داده می شود و از طرف دانشگاه هزینه های جاری و عمرانی انجام می گردد

 

بازدید امروز: 4