خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-4-1398
معرفی مدیریت برنامه و بودجه

 

دکتر مصطفی دین محمدی

مدیر برنامه و بودجه و توسعه مدیریت

پست الکترونيکی :

dinm@znu.ac.ir      dinm78@gmail.com

آدرس اینترنتی:

http://www.znu.ac.ir/members/dinmohammadi_mostafa

تلفن:  33052853 - 024

فکس: 32283162-024

 

دوره مدیریت
  91.07.23- ادامه دارد
دکتر مصطفی دین محمدی

وظایف

 مدیریت برنامه ، بودجه و توسعه مدیریت

  • انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه.
  • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
  • همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
  • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
  • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه .
  • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .
  • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
  • مشارکت در تصمیم گیری های دارای بار مالی و بودجه ای.
  • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره­هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.
  • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها.
  • بررسي و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي با وزارت متبوع.
  • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
  • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .
  • انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.
  • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.
  • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط .
  • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امنا .
  • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .
  • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني.
  • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه .
  • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .
  • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش، تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
  • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .
  • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني،سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه .
  • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .
  • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد
  • پشتيباني، هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه .
  • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه .
  •   تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در دانشگاه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

بازدید امروز: 2