خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-2-1400
سالنامه آماری

آمار و اطلاعات مبنای اندیشه و برنامه ریزی صحیح است

با استعانت از حضرت حق، سالنامه آماری دانشگاه به منظور شفافیت اطلاعات، سهولت دسترسی و تعریف واحد از آمارها و شاخص ها تهیه شده است. جداول آماری سالنامه، در قالب فایل های اکسل و با نمودارهای پویا قابل مشاهده است.

از مخاطبین و بهره برداران محترم تقاضا داریم در جهت افزایش دقت و تکمیل شدن آمارهای موجود، موارد احتمالی نقص یا آمارهای مهم و قابل ارائه در سالنامه را یادآوری نمایند، در پایان از کلیه همکارانی که در جمع آوری اطلاعات ما را یاری می نمایند سپاسگزاریم. (تلفن داخلی: 2689   نبوی)              

سالنامه آماری دانشگاه در سال 1399

1- دانش آموختگان دانشگاه

1-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده (سال 54 تا 98) 

2-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک جنسیت (سال 54 تا 98)

3-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی (سال 54 تا 98)

4-1- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی (سال 54 تا 98)

5-1- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت (سال 54 تا 98)

6-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده، مقطع و گروه تحصیلی (سال 54 تا 98)

7-1- متوسط ترم فارغ التحصیلی دانشجویان به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت در سالتحصیلی 98-96

8-1- متوسط معدل دانشجویان  فارغ التحصیل در سالتحصیلی 98-96 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

9-2- متوسط نمره پایان نامه کارشناسی ارشد گروه های آموزشی دانشگاه در ترم 991-981

 

2- دانشجویان دانشگاه

1-2- سری زمانی دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) در سال های98-86

2-2- سری زمانی توزیع دانشجو (آمار رسمی) به تفکیک دانشکده و مقطع در سال های 98-94

3-2- سری زمانی توزیع دانشجو (آمار رسمی) به تفکیک دوره تحصیلی در سال های 98-94

4-2- دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده و جنسیت

5-2- دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده و بومی بودن

6-2- دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده و دوره تحصیلی

7-2- دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده و مقطع

8-2- دانشجویان دانشگاه (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده، گروه و مقطع تحصیلی

9-2- دانشجویان ورودی 97 و 98 (آمار داخلی) به تفکیک دانشکده و جنسیت

10-2- دانشجویان ورودی 97 و98 (آمار داخلی) به تفکیک گروه

11-2- نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه به تفکیک دانشکده در سال های 92 تا 99

 

3- اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

1-3- سری زمانی توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی (سال 81 تا 98)

2-3- سری زمانی اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده (سال 98 - 90)

3-3- توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه در سال 98-90

4-3- توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک گروه و مرتبه در 98-97

5-3- توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه و سنوات خدمت، 98-97

6-3- سری زمانی توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی (سال 81 تا 98)

7-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک نوع استخدام و مدرک تحصیلی، 98-97

8-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و حوزه فعالیت 98-1397

9-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سنوات خدمت 98-97

10-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی به تفکیک واحد مستقر در 98

11-3- ,واحدهای درسی   ارائه شده / دریافت شده   بین گروه های آموزشی در ترم 982

12-3- توزیع اعضای شرکتی به تفکیک واحد مستقر در 99

 

4- پژوهش و فناوری

1-4- سری زمانی مقالات ISI , ISC  و مقالات علمی پژوهشی معتبر به تفکیک دانشکده (سال 86 تا 98)

2-4- سری زمانی همایش های برگزار شده در دانشگاه و مقالات منتشره در همایش های داخلی و خارجی (سال 86 تا 98)

3-4- سری زمانی فرصت مطالعاتی نوع اول و دوم (سال 86 تا 98)

4-4- سری زمانی احتراعات و جوایز ملی کسب شده (سال 86 تا 98)

5-4- سری زمانی کتب منتشره (سال 86 تا 98) 

6-4- پهنای باند اینترنت دانشگاه و تجهیزات اصلی آزمایشگاهی 

7-4- شرکت های دانش بنیان در سال 1397

8-4- شرکت های در مرحله پیش رشد مستقر در مرکز رشد دانشگاه در سال های 95-99

9-4- شرکت های در مرحله رشد مستقر در مرکز رشد دانشگاه در سال های 95-99

10-4 - جمع امتیازات و سرانه گرنت هر گروه آموزشی بدون لحاظ امتیاز پایان نامه ها در سال 97

11-4- رتبه دانشگاه زنجان در نظام رتبه بندی ISC در سال های 98-89

12-4- رتبه و نمره هر یک از معیارهای ارزیابی دانشگاه در نظام رتبه بندی ISC در سال 98-97

 

5- خدمات دانشجویی

1-5- ارائه خدمات دانشجویی (آمار سرو غذا، خدمات خوابگاهی، خدمات درمانی، ورزشی و ..) در سال 1397

2-5- ارائه خدمات دانشجویی (آمار سرو غذا، خدمات خوابگاهی، خدمات درمانی، ورزشی و ..) در سال 1398

3-5- سهم دانشجویان خوابگاهی به نسبت دانشجویان هر گروه در سال 98

 

6- خدمات اداری، پشتیبانی (مصارف حاملهای انرژی و ارتباطی و ..)

1-6- مصارف حامل های انرژی و ارتباطی دانشگاه در سال های 99-97

2-6- فضای سبز دانشگاه در سال 99 - 97

3-6- خودروهای ملکی و استیجاری دانشگاه در سال 99 - 97

4-6- قراردادهای پیمانکاری شرکتی و اماکن اجاره ای دانشگاه در سال 99

 

7- فضاهای کالبدی دانشگاه (عمرانی) از سال 1360 تا 1399

1-7- توزیع فضاهای کالبدی دانشکده ها، کارگاه ها و آزمایشگاه های وابسته 

2-7- توزیع فضای کالبدی امور دانشجویان (خوابگاه ها، سلف و ورزشی)

3-7- توزیع فضای کالبدی پژوهش و فناوری، کتابخانه و سالن همایش

4-7- توزیع فضای کالبدی سایر ساختمانها (اداری، مسجد و رفاهی)

5-7- سری زمانی بهره برداری از فضاهای کالبدی دانشگاه برحسب نوع کاربری 

 

8- بودجه  دانشگاه 

1-8- بودجه مصوب 20 ساله دانشگاه (سال 80 تا 99)

2-8- بودجه مصوب داخلی دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و معاونتها - هزینه تمام شده و ...در سال 97

3-8- مقایسه رشد اعتبارات جاری دانشگاه ها با دانشگاه زنجان در سال های 92-99

4-8- هزینه تمام شده گروه های مختلف آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی سال 97 و برآورد 99

 

9- دانشگاه های کشور  

1-9- سری زمانی توزیع اعتبار و هیات علمی و دانشجو در سال های 97-95

2-9- توزیع دانشجویان و نسبت دانشجو به هیات علمی و کارکنان در سال 97

3-9- توزیع سرانه مقالات داخلی و خارجی سال 96

 

10- دانشگاه های استان زنجان در سالهای 98-94

1-10- توزیع دانشجویان دانشگاه های دولتی به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

2-10- توزیع دانشجویان دانشگاه های آزاد استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

3-10- توزیع دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

4-10- توزیع دانشجویان علمی کاربردی استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

5-10- توزیع دانشجویان موسسات غیر انتفاعی استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

6-10- توزیع دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان در سال 98

بازدید امروز: 2