خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

دین محمدی - مصطفی
2853
کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)

سلمانیان - نسرین
2744
کارشناس برنامه و بودجه

حیدری - سلمان
2249