خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28742   بروزرسانی: 30-02-1398

Abbas Rabiee

عباس ربیعی، احسان هوشمند، سامان نیکخواه
استفاده از تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای حل مسئله پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ در حضور مزارع بادی
چکيده


در این مقاله به مطالعه و بررسی مسئله پخش بار بهینه مقید به پایداری ولتاژ در حضور عدم­قطعیت موجود در تولید توان از مزارع بادی‌ پرداخته ‌شده است. با توجه به غیر­قطعی بودن تولید توان مزارع بادی، روشی پیشنهاد می‌شود که به ­ازای یک حد مجاز برای افزایش هزینه نسبت به مقدار پایه، بالاترین میزان از عدم­قطعیت برای تولید توان از مزارع بادی را مشخص کند. این میزان عدم­قطعیت با در نظر گرفتن مقدار مشخصی از حاشیه بارگذاری شبکه تعیین می­شود. لازم به ­ذکر است که حاشیه بارگذاری مهم­ترین شاخص ارزیابی پایداری ولتاژ است که فاصله نقطه کار فعلی شبکه را از نقطه فروپاشی ولتاژ تعیین می­کند. بدین­منظور از روش تئـوری تصمیم­گیـری مبتنـی بـر شکـاف اطـلاعـاتی برای مدیریت ارتباط بین عدم­قطعیت در تولید توان از مزارع بادی و حد بارپذیری شبکه استفاده می‌شود. مدل ارائه‌شده بر روی شبکه  39 و ۱۱۸ شینه IEEE و در محیط نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS پیاده‌سازی شده است. به‌منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه‌شده، نتایج حاصل از آن با نتایج به‌دست‌آمده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو مقایسه شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی‌، نشان می­دهد که رهیافت ارائه‌شده، یک رهیافت بهینه و مقاوم برای لحاظ نمودن همزمان عدم­قطعیت و پایداری ولتاژ در مسئله پخش بار بهینه است.