خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22360   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

Publications in Journals

داخلي-ISC17.  محمد باقری، مینو قره بیگلو، مینا دشتی
مقایسه تطبیقی خانه‌های تک‌واحدی و آپارتمانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان، مورد مطالعاتی: در شهر زنجان
آرمانشهر دوره 11 شماره 23 (1397صفحات 26-15.  [Abstract ]
National-ISC16.  لیلا رحیمی، مجتبی رفیعیان، محمد باقری
تبیین مولفه های دلبستگی به مکان در مقیاس محله و شهرو تحلیل تعمیم پذیرری آن، نمونه موردی : محله تاریخی سرخاب تبریز.
Explaining the Determinants of “Place Attachment” at the Scales of the Neighborhood and the City and Analyzing its Generalizability, Case Study: Historical Neighborhood of Sorkhab, Tabriz
آرمانشهر شماره 225 (1395صفحات 236-15.  [Abstract  ]
National-ISC15.  لیلا رحیمی، مجتبی رفیعیان، محمد باقری
ارزیابی تاثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان در محلات مرکزی (شهر تبریز)
Evaluation the Impacts of Spatial Scale on the Residents’ Attachment to Place in Central Neighborhoods (Tabriz City)
نامه معماری وشهرسازی شماره 43 (1396صفحات 58-15.  [Abstract  ]
National-ISC14.  زینب مشهور، محمد باقری
نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان (مورد پژوهی در مجموع ههای آئینی و شهری)
The Role of Dipole Space Structures in the Upgrade of Civic Communicability and the Sense of Place, Case Study: Ritual and ivic Collections
آرمانشهر شماره 105 (1394صفحات 118-15.  [Abstract ]
National-ISC13.  محمد باقری، عیسی حجت، مینا دشتی
ارزیابی تحول زبان الگو در معماری مسکن بررسی موردی:خانه های دوره قاجار و مسکن معاصر در شهر زنجان
Evaluation of Pattern Language in Housing Architecture,Comparison of Traditional and Contemporary Houses in Zanjan
نامه معماری وشهرسازی شماره 141 (1394صفحات 156-15. 
International-ISC12.  Mohammad Bagheri , Somayeh Safavi
The Role of Sustainable  Development in Child-Friendly Communities  to Improve Children’s Health and Well-Being(Case Study:Zanjan ,Iran)
Journal of Civil Engineering and Urbanism Issue 4 (2014PP. 35-40.  [Abstract ]
National-ISC11.  لیلا رحیمی، محمد باقری، مجتبی رفیعیان
تحلیل تطبیقی تاثیر مقیاس مکانی بر مدل دلبستگی ساکنین محلات تاریخی و مدرن شهری ( نمونه موردی : شهر تبریز )
The comparative analysis of place scale influence  on the model of residents' place attachment in  modern  and historical neighborhoods(case study in Tabriz )
مدیریت شهری دوره 33 شماره 1 (1393صفحات 20-35.  [Abstract ]
National-ISC10.  حمید رضا عظمتی و محمد باقری
آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه
Sustainable Development Education with University Campus Design
فناوری و آموزش شماره 283 (1387صفحات 292-15.  [Abstract  ]
International-ISC9.   حسینی سید باقر، حمید رضا عظمتی، محمد باقری
تاثیر ادراکی-رفتاری  فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان  
The perceptual and behavioral influence 1of neighborhood open spaces on the students' health and well-being
فناوری و آموزش دوره 1 شماره 1 (1385صفحات 19-30.  [Abstract ]
National-ISC8.  محمد باقری، حمید رضا عظمتی
فضاي كالبدي به مثابه برنامه درسي(پرورش خلاقيت كودكان در محيط مدرسه)
Architectural Space as Educational Curriculum(Improving Children's Creativity in School Environment)
مطالعات برنامه درسی شماره 163 (1390صفحات 184-15.  [Abstract  ]
National-ISC7.  • راضیه رضازاده، سید باقر حسینی، محمد باقری، حمید رضا عظمتی و عبدالحمید قنبران
پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری : ارزیابی  کیفی محلات مسکونی در  تبریز
Environmental sustainability in urban open spaces: qualitative assessment in Tabriz' residential neighborhoods  
علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 173 (1388صفحات 184-15.  [Abstract  ]
National-ISC6.  محمد باقری و حمید رضا عظمتی
ارتقا سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی فضاهای باز  شهری
Improving citizen's health and well-being with urban open space design
انسان و محیط زیست شماره 83 (1389صفحات 88-15.  [Abstract ]
National-ISC5.  محسن فیضی، محمد باقری و حمید رضا عظمتی
رویکرد انسانی-محیطی در طراحی معماری  منظر
Human-environmental approach in landscape architecture design
فناوری و آموزش دوره 1 شماره 3 (1386صفحات 123-130.  [Abstract ]
National-ISC4.  فرهنگ مظفر، سید باقر حسینی، محمد باقری وحمید رضا عظمتی
نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان
The role of neighbouhood open spaces on children's growth and creativity
باغ نظر دوره 4 شماره 8 (1386صفحات 59-72.  [Abstract  ]
National-ISC3.   فرهنگ مظفر،  محمد باقری و حمید رضا عظمتی
طراحی بوستان های شهری و رشد خلاقیت کودکان
Designing urban parks and children's creativity
فناوری و آموزش دوره 1 شماره 2 (1385صفحات 75-86.  [Abstract ]
International-ISC2.  • H.R.Azemati & M.Bagheri, S.B.Hoseini & S .N Maleki 
” An assessment of pedestrian networks in accessible neighborhoods: traditional neighborhoods in Iran
International journal of Architectural engineering & Urban Planning Vol. 21 Issue 1 (2011PP. 52-59 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC1.  سید باقر حسینی، راضیه رضازاده، محمد باقری
ارتقای سلامت کودکان ونوجوانان با طراحی در اجتماع محلی
Improving |children's Health and Wellbeing with Community Design
طرح و نماد (1391صفحه 15.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 15. محمد باقری ، مهدیس لقمانی
بازخوانی نظم در کیفیت فضایی معماری بازار های ایرانی (با نگرشی بر نظریه های کریستور الکساندر)

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری


دانشگاه زنجان , زنجان-ایران , 10 - 12 ارديبهشت 1398.   [Abstract 
National 14. سپیده اصلان، محمد باقری
نقش منزلت معماری سکوت در حس مکان قدسی مساجد ایران با نگاهی به نقش کف سازی

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 - 12 ارديبهشت 1398.   [Abstract 
National 13. محمد باقری، سیما حسن زاده، محدثه مجدی
فضاهای جمعی فرهنگ مبنا، راهکاری نو برای ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای مهاجر پذیر

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 - 12 ارديبهشت 1398.   [Abstract 
National 12. محمد باقری، ثنا ملائی
بازخوانی تجلی نور و عالم خیال در معماری اسلامی بر مبنای نگاه سهرودی

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 - 12 ارديبهشت 1398.   [Abstract 
National 11.  محمد باقری، سمیه صفوی
تاثیر توسعه پایدار بر باهمستان های دوستدار کودک برای ارتقای سلامت جسمی و روانی  کودکان  (نمونه موردی زنجان)
اولیه همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
انجمن محیط زیست کومش، قطب برنامه ریزی وتوسعه پایدار دانشگاه تهران, تهران-ایران, 8 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 10.  محمد باقری  نیوشا ودادی مقدم
نقش پیاده راه ها در پایداری سیستم های حمل و نقل شهری
نخستین همایش توسعه شهری پایدار
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 1 - 2 خرداد 1389.   [Abstract 
National 9.  فهیمه شهری، مهدی حمزه نژاد، محمد باقری
تاثير ورودي خانه ها در منظر شهري ويژگي حيات در وروديهاي سنتي و مدرن
اولین همایش ملی شهرسازی و معمرای در گذر زمان
30 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 8.  محمد باقری، فهیمه شهیری
رسالت خوشامدگویی ورودی خانه های سنتی ایرانی در بافت شهری
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
مرکز آموزش عالی خاوران, مشهد-ایران, 6 - 7 ارديبهشت 1391.  [Abstract ]
National 7.  محمد باقری ، افشین پیش بین
نقش معماری داخلی در القای حس آرامش و سکون
سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
اصفهان-ایران, 8 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 6.  الهام رضایی، محمد باقری
جایگاه مخاطبان خاص(زنان، کودکان وسالخوردگان) در طراحی محیطی قابل دفاع
اولین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 5.  محمد باقری، مینو قره بیگلو، مینا دشتی و پدرام فاهمی
چالش های باز آفرینی فضاهای باز مجتمع های مسکونی معاصر
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز-ایران, 6 - 7 آذر 1392.  
National 4.  محمد باقری، مینو قره بیگلو و گلرح سجادی
مولفه های محیطی تاثیرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعی در محلات مسکونی معاصر با رویکرد به فرهنگ ایرانی- اسلامی ،مورد پژوهی شهر همدان
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز -ایران, 6 - 7 آذر 1392.  
National 3.  محمد باقری، مینو قره بیگلو ، الهه آقاجانی
بازآفرینی مکان خلاق، رویکردی نو در ارتقا کیفی مراکز تاریخی شهر اسلامی معاصر
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
6 - 7 آذر 1392.  
National 2.  مریم فرخی، محمد باقری
تاملی بر مفهوم تجربیات فضایی در مکان های پایدار شهری(نمونه موردی میدان صاحبالامر تبریز)
اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار
دانشگاه هنر تهران, تهران-ایران, 7 - 8 خرداد 1392.  
National 1.  محمد باقری، علی خلیلیان
احیا سرزندگی فضاهای شهری، رویکردی نو در تقویت هویت ایرانی-اسلامی " ، همایش ملی الگوی معماری وشهرسازی  ایرانی-اسلامی
همایش ملی الگوی معماری وشهرسازی  ایرانی-اسلامی
جهاد دانشگاهی استان قم, قم-ایران, 5 - 6 ارديبهشت 1392.