خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21099   بروزرسانی: 01-08-1398

Mohammad Bagheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کارگاه مقدمات طراحی 1و 2(کارشناسی )2. حکمت هنر اسلامی(کارشناسی ارشد)3. روانشناسی محیطی(کارشناسی ارشد)4. کارگاه طراحی معماری 1 و3 (کارشناسی ) 5. کارگاه طراحی معماری(کارشناسی ارشد )