خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22360   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کارگاه مقدمات طراحی 1و 2(کارشناسی )2. حکمت معماری در ایران (کارشناسی ارشد)3. حکمت هنر اسلامی(کارشناسی ارشد)4. روانشناسی محیطی(کارشناسی ارشد)5. کارگاه طراحی معماری 1 و3 (کارشناسی ) 6. کارگاه طراحی معماری(کارشناسی ارشد )