خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16748   بروزرسانی: 14-08-1396

Mohammad Bagheri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 فاطمه تاران بهمن  1395معماری طراحی مجموعه چند عملکردی در حاشیه بازار زنجان با رویکرد افزایش قابلیت محیط   استاد راهنما