خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22360   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی معماری , 1387-1382
عنوان رساله : فضاهای عمومی محله و ارتقا فعالیت فیزیکی(پیاده روی سلامت-محور در فضاهای مسکونی)
زمینه رساله : معماری ، محیط و رفتار
استاد راهنما : دکتر سید باقر حسینی ، دکتر راضیه رضازاده

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی معماری , 1380-1373
عنوان پایان نامه : تجربه طراحی مسکن در بافت جدید شهری/ طراحی مسکن جمعی در شهرک ناز کرج
زمینه پایان نامه : معماری وسکونت
استاد راهنما : دکتر عیسی حجت