خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

Publications in Journals

National-ISC9.  سید هادی حسینی، حسین سیفی، محسن پارسا مقدم، محمدرضا امیدخواه
a new method for generation expansion planning with transmission constraints consideration
استقلال دانشگاه صنعتی اصفهان (2002)  DOI: 1. 
National-ISC8.  سید هادی حسینی، حسین سیفی
GA based power transformer optimum designing
دانشکده فنی دانشگاه تهران (2002)  DOI: 1. 
International-ISI7.  سید هادی حسینی، سعید جلیل زاده، ابوالفضل جلیلوند،  باقری امیر
A new approach for subtransmission system expansion planning using genetic algorithm
IREE Vol. 5 (2010PP. 2343-2349 DOI: 1. 
International-ISI6.  باقری امیر ،  سید هادی حسینی، سعید جلیل زاده، ابوالفضل جلیلوند، محسن پارسا مقدم
Sub  transmission system expansion planning including distributed generation and considering the losses by genetic algorithm
IREE Vol. 5 (2010PP. 1655-1663 DOI: 1. 
International-ISI5.    محمد صادق سپاسیان، حسین سیفی، اصغر اکبری فرود، سید هادی حسینی،  اسماعیل محسنی کبیر
A new approach for substation expansion planning
IEEE Transaction on power systems (2006PP. 997-1004 DOI: 1. 
International-ISI4.  حسین حدادیان، سید هادی حسینی، حسین شایقی، شایانفر
Determination of optimum generation level in DTEP using a GA-based quadratic programming
Energy Conv Manag (2011PP. 382-390 DOI: 1. 
International-ISI3.  میثم نظری، محمد حسین رسولی‌فرد، سید هادی حسینی
Dielectric breakdown strength of magnetic nanofluid based on insulation oil after impulse test
J MAGN MAGN MATER (2016)  DOI: 1. 
National-ISC2.  صادقی فرشته،  ابوالفضل جلیلوند، سید هادی حسینی، صفاری منیژه
wavelet based technique for electrical load forecasting by using a 2 dimensional model
مهندسي برق دانشگاه تبريز Issue 0 (2014PP. 67-78 DOI: 1. 
International-ISI1.  روحانی احمد، سید هادی حسینی، مهدی رئوفت
Composite generation and transmission expansion planning considering distributed generation
Internatiol Electrical Power Energy Systems Vol. 62 (2014PP. 792-805 DOI: 1.