خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, برق قدرت , 1384-1379
عنوان رساله : برنامه ریزی توسعه مرکب خطوط انتقال و نیروگاهها
زمینه رساله : برنامه ریزی توسعه شبکه های برق
استاد راهنما : دکتر حسین سیفی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, قدرت , 1379-1376
عنوان پایان نامه : طراحی بهینه ترانسفورماتور توزیع
زمینه پایان نامه : ترانسفورماتور
استاد راهنما : دکتر حسین سیفی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, برق قدرت , 1376-1372
عنوان پایان نامه : طراحی، ساخت و تست ترانسفورماتور جریان زیر بوشینگ
زمینه پایان نامه : ترانسفورماتور
استاد راهنما : دکتر حسین محسنی