خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

مدیریت

مدیر دفتر جذب و امور هیات علمی 1386-1388

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی 1388-1389

معاون دانشجویی دانشگاه 1396 تا کنون