خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آزمایشگاه عایق و فشار قوی2. مدارهای الکتریکی 13. قابلیت اعتماد سیستمهای قدرت4. برنامه ریزی توسعه شبکه های قدرت5. عایق وفشارقوی،