خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31146   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مدیریت عمر و نگهداری ترانسفورماتورهای رکتیفایر 100 کیلوآمپری پتروشیمی کیمیا پتروشیمی بندرامام   مجريمهر 1390شهريور  1394کاربردیپتروشیمی کیمیا
تصفیه روغن ترانسفورماتورهای پتروشیمی فارابی در حین برقدار بودن ترانسفورماتور   مجريآبان 1394آبان  1394کاربردیشرکت پتروشیمی فارابی
طراحی و ساخت ترانسفورماتور آزمایشگاهی 750 کیلولت دانشگاه تهران   همكارآبان 1379خرداد  1380کاربردیتوانیر
امکانسنجی استفاده از سطح ولتاژ 765 کیلوولت در شبکه برق ایران   همكارمهر 1381خرداد  1383کاربردیتوانیر
مظالعات پایداری شبکه برق منطقه ای هرمزگان   همكارخرداد 1380خرداد  1381کاربردیتوانیر
بازطراحی و رفع عیب ترانسفورماتور با سیم پیچ متحرک   مجرياسفند 1391بهمن  1392کاربردی توسعه ایشرکت مواد ویژه لیا
طراحی، ساخت و تست ترانسفورماتور جریان بالای بوشینگ کوره ذوب شیشه   مجريخرداد 1390مهر  1390کاربردی توسعه ایشرکت مواد ویژه لیا
برنامه ریزی توسعه و جایابی پستهای استان سیستان و بلوچستان تا سال 1401   مجرياسفند 1392در دست اجراکاربردیبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان
برنامه ریزی توسعه و جایابی پستهای فوق توزیع استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تا سال 1404   مجريارديبهشت 1391مرداد  1393کاربردیبرق منطقه ای خوزستان
تعیین محل بهینه پستهای فوق توزیع استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی   مجرياسفند 1386تير  1387کاربردیبرق منطقه ای خراسان، شرکت منیران