خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16573   بروزرسانی: 04-08-1398

Mehdi Panahi

Publications in Journals

داخلي-ISC26.  سید حسن میرهاشمی، پرویز حقیقت جو، فرهاد میرزایی، مهدی پناهی
استفاده از الگوريتم CART در پيشبينی نوسانات سطح آب زيرزمينی در داخل و خارج از محدوده شبکه آبياری (مطالعه موردی: منطقه تحت آبياری شهرستان قزوين)
تحقيقات آب و خاک ايران، دوره 2 (1397صفحات 385-395. 
داخلي-ISC25.  سیدحسن میرهاشمی، پرویز حقیقتجو، فرهاد میرزایی ، مهدی پناهی
ارزیابی الگوریتمهای دادهکاوی در بررسی و پیشبینی وضیعت آبخوان دشت قزوین
هیدروژئولوژی دوره 2 شماره 2588-3011 (1396صفحات 53-66. 
داخلي-ISC24.  مهدی پناهی، فرهاد میثاقی و پریسا عسگری
شبیه سازی و تخمین نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از GMS (بررسی موردی دشت زنجان)
علوم محیطی دوره 1 شماره  1735-1324 (1397صفحات 1-14. 
داخلي-ISC23.  مهدی پناهی، فرهاد میثاقی و فرید قنبری
تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی دشت شبستر
علوم محیطی دوره 3 (1396صفحات 19-38. 
National-ISC22.  احمد نوحه گر  نسیم قشقایی زاده  مریم حیدرزاده محمدرضا ایدون مهدی پناهی
ارزیابی خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی حوزه آبخیز میناب)
---
نشریه پژوهش های دانش زمین (1395صفحه 15. 
National21.  مینا طاهری مهدی پناهی
پیش بینی کوتاه خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین)
-
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی قزوین (1393صفحه 15. 
National-ISC20.  مهدی پناهی- مینا طاهری
آسيبشناسي کشت گندم ديم استان قزوين با رويکرد تحليل آماري روزهاي بارندگي
Pathology of Wheat Cultivation by Dry Farming in Qazvin Province By Statistical Analysis of Raining Days Approach
ISC (1395صفحه 15.  [Abstract ]
National-ISC19.  مهدی پناهی- سید حسن میرهاشمی
ارزیابی دو الگوریتم CARD  و CHAID در پیش بینی هوای سینوپتیک اراک
Assessment Among Two Data Mining Algorithms CART and CHAID in Forecast Air Temperature of the Synoptic Station of Arak
ISC شماره 58 (1394صفحات 53-15.  [Abstract  ]
International-ISI18.  حسن پور- مهدی پناهی- عرب سلمانی- کریم زاده
Effects of late-season water stress on seed quality and growth indices of durum wheat at different seed densities
International Journal of AgriScience Issue 702 (2012PP. 716-25 DOI: 1. 
International-ISI17.  مهدی پناهی- مهدی قائمی- مصطفی خداداد
Salt Stress Effects on Germination and Early Seedling Growth stages in Sugar beet (Beta vulgaris L.) Cultivars
Advanced Crop Science Issue 51 (2013PP. 57-26 DOI: 1. 
International-ISI16.  محمود ملک زاده- مهدی پناهی- سید نجم الدین  مرتضوی- حسین ربی انگورانی
Physicochemical properties and oil constituents of milk thistle ( Silybum marianum Gaertn. cv. Budakalászi) under drought stress
Journal of Medicinal Plants Research Issue 2886 (2011PP. 2889-24 DOI: 1. 
National-ISC15.  حبیبه جهانبخش- سیدعلی محمد مدرس ثانوی- سیدعلی محمد مدرس ثانوی- اکبر توکلی- مهرداد مرادی قهدیرجانی- مهدی پناهی
بررسی عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی اکسید کربن
Check yield and quality traits of sweet corn treated water, ultraviolet radiation and increased carbon dioxide
علوم گیاهان زراعی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) - دانشگاه تهران شماره 335 (1393صفحات 344-15. 
International-ISI14.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
Evaluation of a Data Mining model in Predicting of “ Average Temperature” and Potential Evapotranspiration Month for the next Month in the Synoptic Weather Station Yazd
Biological Forum – A n International Journal Issue 1469 (2015PP. 1473-25 DOI: 1. 
International-ISI13.  مهدی پناهی- محمدرضا مختاری
Estimation of Water Requirement of Olive Orchards with Satellite Images (Case Study: Tarom
Biological Forum – A n International Journal Issue 1479 (2015PP. 1484-25 DOI: 1. 
National-ISC12.  کمال سادات اسیلان، سیدعلی محمد مدرس ثانوی، سعید قهاری، مهرداد مرادی قهدیرجانی، مهدی پناهی
پتانسیل آللوپاتیکی ارقام برنج ایرانی روی خصوصیات رشدی علف هرز سوروف
The Evaluation Allelopathic Effects of Iranian Rice (Qryza Sativa L.) Cultivars on Growth Factors of Barnyard Grass (Echinochloa Cruss – Galli L
علوم محيطي - دانشگاه شهيد بهشتي شماره 37 (1393صفحات 46-15. 
National11.  علی اکبر نظری سامانی- حسام هروی- مهدی پناهی- مسعود جعفری شلمزار
تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزه آبخیز طالقان
نشریه مرتع و آبخیزداری (1392صفحات 85-77. 
International-ISI10.  مهدی پناهی- مهدی قائمی- خداداد مستفوی
Salt stress Effects on Germination and Early Seedling Growth Stages in Different Sugar beet (Beta vulgaris L.) Cultivars.
Advance crop science Issue 51 (2013PP. 57-26 DOI: 1. 
International-ISI9.  مهدی پناهی- غلام علی اکبری- محمد گل باشی
A study effect of salt stress on stress on Safflower Genotypes (Carthamus tinctorius L.) germination and seedling characters
Advance crop sceince (2013PP. 267-262 DOI: 1. 
International-ISI8.  حسن پور- مهدی پناهی- عرب سلمانی- کریم زاده
Effect of Late Season water stress on seed quality and growth indices of durum wheat at different seed densities
International Jornal of AgriScience Issue 702 (2012PP. 716-25 DOI: 1. 
International-ISI7.  مصطفی حجتی- سیدعلی محمد مدرس ثانوی-فائزه قناتی- مهدی پناهی
Hexaconazole induce antioxidant protection apigenin-7- glucoside accumulation in Matricaria chamomilla plants subject to drought stress
Journal of plant physiology Issue 1 (2010PP. 782-791 DOI: 1. 
International-ISI6.  ملک زاده- میر مظلومی- ربی انگورانی- مرتضوی- مهدی پناهی
The physicochemical properties and oil constituents of milk thistle (Silybum marianum Gaertn. cv. Budakalaszi) under drought stress.
Medicinal Plants Research Issue 1485 (2011PP. 1488-26 DOI: 1. 
International-ISI5.  مهدی پناهی- غلامعباس اکبری- حمید مرادی- جواد نوروزی
Stepwise Regression and Principal Component Analysis of Agronomic Traits Corn Hybrids (Zea maize L.) Under Normal Irrigation Condition.
advance crop science (2013PP. 119-113 DOI: 1. 
National4.  سمانه متقی- ایرج اله دادی- غلامعباس اکبری- امید لطفی فر- نجات پیرولی بیرانوند- مهدی پناهی
ارزیابی توان تثبیت نیتروژن در همزیستی سویا با سویه های باکتری Bradyrhizobium japonicum به روش ترقیق ایزوتوپی و اثر ان بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد، عملکرد و اجزا عملکرد.
فن آوری های نوین کشاورزی ویژه علوم اک و آب شماره 157 (1387صفحات 179-157. 
National3.  جهانفر دانشیان- حمید جباری- علیرضا مقدم خمسه- امید لطفی فر- غلامعباس اکبری- مهدی پناهی- پریسا جنوبی
ارزیابی عکس العمل هیبریدهای آفتابگردان نسبت به مقادیر مختلف آبیاری
فن آوری های نوین کشاورزی ویژه علوم خاک و آب شماره 105 (1387صفحات 123-105. 
National2.  حامد کشاورز- سیدعلی محمد مدرس ثانوی- فاطمه زرین کمر- آریا دولت آبادیان- مهدی پناهی- کمال سادات اسیلان
بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا (Brassica napus L) تحت شرایط تنش سرما
علوم گیاهان زراعی ایران شماره 723 (1390صفحات 734-15.  [Abstract ]
National1.  فضل اله علی اکبری- محمدعلی چگینی- ابواقاسم حقایقی مقدم- مهدی پناهی
تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند ریشه ای
Determination of soil moisture depletion during growth period on quantity of sugar beet root crop
مجله دانش کشاورزی ایران شماره 105 (1384صفحات 120-105. 


Presentations in Seminars & Congress


International 32. سید جواد رضویان، مهدی پناهی، فرهاد میثاقی، نسرین صادقیان  
بررسی مقدار و تاثیرات ph در زه آب خروجی از بام سبز فشرده در محیط شهری

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی،


  1396.    
International 31. مهدی پناهی، نسرین هجران خواه حسنی، مرتضی نجیب
بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه جلفا – دوزال از نظر SAR و EC

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار


  1397.    
International 30. علی شجاعی، مهدی پناهی، عظیم شیردلی، حسن اوجاقلو، علیرضا رضوی
بهینه سازی هیدرولیکی شبکه های آبیاری قطره ای در اراضی شیب دار با نرم افزار WaterGems مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب


25 مهر 1394.    
National 29.  1-Prof Dr.Aysen turkman 2-Mehdi Panahi 3-Tugba Cekliler
Evaluation of Ovacik plain irrigation by Cesme wastewater
3th International R&D Conference, Jabalpur, Water Resources
مرکز تحقیقات آب و نیرو, Jabalpur-india, 29 September 2000.  
National 28.  1-Bekir S.Karatas 2-Mehdi Panahi 3-Serafetin Asik
بررسی تأثیر منفی استفاده فاضلاب ها به عنوان آب آبیاری سفره های آب زیرزمینی
همایش آب ازمیر
دانشگاه دوکوزایلول, ازمیر-ترکیه, 14 خرداد 1378.  
National 27.   مهدی پناهی  فرهاد میثاقی پيام شيركوند  پريسا عسگري
مقایسه نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GIS و مدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی دشت ورامین)
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 12 اسفند 1394.  
National 26.  علی شجاعی- مهدی پناهی- عظیم شیردلی- حسن اوجاقلو
بهینه سازی هیدرولیکی شبکه های آبیاری قطره ای در اراضی شیب دار با نرم افزار WaterGems مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
hydraulic Optimization of drip irrigation systems on slope lands with WaterGems software based on genetic algorithm
 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
شرکت همایش فرازان کارا هیوا, تهران-ایران, 25 - 26 مهر 1394.  
National 25.  افشین یوسف گمرکچی- مهدی پناهی- مینا طاهری
تحلیل شاخص پوشش گیاهی در مراحل حساس فنولوژیک رشد ذرت (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دست قزوین)
Analysis of vegetation index in sensitive phenological stages of corn (Case Study: Qazvin irrigation network
اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز, شیراز-ایران, 31 تير 1394.  
National 24.  مهدی پناهی- سید حسن میرهاشمی
ارزیابی سه مدل از نرم افزار weka در پیش بینی تبخیر تعرق پتانسیل و رطوبت نسبی ماهانه برای ماه بعد (مطالعه موردی: استان یزد)
three model evaluation of Weka software to predict potential evapotranspiration and monthly for the next month (case study: Yazd
اولین علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون, تهران-ایران, 10 - 11 مهر 1394.  
International 23.  سعید حسنی- مهدی پناهی- حسن اوجاقلو
بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از GIS و مدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)
Assessing Groundwater Quality Vulnerability Using GIS and Modified DRASTIC Model (Case Study: Qazvin irrigation network
اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی فناوریهای محیط زیست
دانشگاه تهران و انجمن مدیریت, تهران-ایران, 15 - 16 ارديبهشت 1394.  [Abstract ]
International 22.  مینا طاهری- مهدی پناهی- افشین یوسف گمرکچی
تحلیل شاخص پوشش گیاهی در شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده از قابلیت های سنجش از دور
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
تهران-ایران, 1 خرداد 1394.  
National 21.  ثنا عزتی- مهدی پناهی- فرهاد میثاقی- حسن اجاقلو
بررسی روند تغییرات دبی رودخانه قزل اوزن به روش من کندال
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
ایران, 14 اسفند 1393.  
National 20.  فرشته احمدی- مهدی پناهی- مینا طاهری
پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از جی ای اس
-
اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
مرکز همایش های همایش نگار, شیراز-ایران, 15 اسفند 1392.    
National 19.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
ارزیابی مدل M5P در پیش بینی متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا به صورت ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه سینوپتیک رشت
اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آی
دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان-ایران, 14 اسفند 1392.  
National 18.  مهدی شهابی فر- هناز عمادی- مهدی پناهی
بررسی امکان استفاده از دمای سطح زمین در برآورد تبخیر- تعرق منطقه ای
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
گرگان-ایران, 21 - 24 تير 1388.  
National 17.  سید علی صلحی- نبی اله نعمتی- مهدی پناهی
بررسی اثر دور آبیاری بر ارقام سویا در منطقه ورامین
همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با ممنشا روغنی (1389)
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد, بجنورد-ایران, 5 خرداد 1389.    
International 16.  لیلا هدایتی مرزبالی- فرهاد میثاقی- مهدی پناهی
پیش بینی خشکسالی شهر آمل با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره مارکف و تعیین روند با استفاده از آزمون ناپارامتری من- کندال
Amol predicting drought using the Standardized Precipitation Index and the Markov chain and determined using a non-parametric test Mann- Kendall
چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی
پژوهشکده اکوسیستمهای خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 24 - 25 ارديبهشت 1393.  
National 15.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
ارزیابی مدل CART در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل و درصد رطوبت نسبی هوای ماه بعد (مطالعه موردی ایستگاه اراک)
اولین همایش مجازی سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
موسسه آموزش عالی مهرآوند- گروه ترویجی دوستداران محیط زیست با همکاری قرارگاه پدافند زیستی کشور, تهران-ایران, 20 دي 1392.  
International 14.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی- فرهاد میثاقی
Assessment M5P model for estimates the evapotranspiration potential of one, two and three months later
The 1 st international Conference of LALE- Iran.
اصفهان-ایران, 30 - 31 October 2013.  
International 13.  مهدی پناهی- عزیز بالسی
A study on improving the distribution of water in izmir- menemen irriation
Sustainable development of water and energy resources
jabalpur-هند, 29 February - 3 March 2000.  
National 12.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
ارزیابی هشت مدل نرم افزار weak در پیش بینی تبخیر تعرق پتانسیل ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر.
اولین کنفرانس ملی الکترونیک علوم کشاورزی و محیط زیست
موسسه آموزش عالی مهرآوند- گروه ترویجی دوستداران محیط زیست با همکاری قرارگاه پدافند زیستی کشور, شیراز-ایران, 15 اسفند 1392.  
National 11.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی- فرهاد میثاقی
ارزیابی مدل M5P در پیش بینی متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا به صورت ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه سینوپتیک یزد.
اولین همایش ملی مباحث نوین کشاورزی
شركت تعاوني علم گستران پيشتاز ايرانيان, تهران-ایران, 31 ارديبهشت 1393.  [Abstract ]
International 10.  مهدی پناهی
Influence of irrigation and Mineral Nutrient on Growth, Yield Quantity and Quality, of Pomegranate fruit
2th International symposium on pomegranate and minor mediterrean fruits
Adana-Turkey, 16 - 19 October 2006.  
National 9.  لیلا هدایتی- مهدی پناهی
ارزیابی اجرای آبیاری قطره ای در باغات مرکبات غرب استان مازندران به منظور بررسی و تعیین مساحت بهینه اجرای طرح
دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا, همدان -ایران, 7 شهريور 1392.  [Abstract ]
National 8.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
مقایسه چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل ماه بعد در سه ایستگاه هواشناسی ایران
دومین همایش ملی توسه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا, همدان-ایران, 7 شهريور 1392.  [Abstract ]
National 7.  مهدی پناهی- نجمه طائی- مریم زارعی
مروری بر روش های حذف آرسنیک از آب های آشامیدنی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران-ایران, 27 آبان - 1 آذر 1391.  [Abstract ]
National 6.  امین سلیم زاده- مهدی پناهی
فناوری نانو رویکردی برای بحران آب
اولین همایش ملی بحران آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, اصفهان-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 5.  حسین ربی انگورانی- سید نجم الدین مرتضوی- ولی ربیعی- محمود ملک زاده- علی محمدی- مهدی پناهی
تأثیر سایکوسل و نفتالن اسنییک اسید بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium .
Effect of cycosel and naphtalen acetic acid on essential oil yield and quality of Rose- Scented Geranium ( Pelargonium graveolens heritier)
هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان-انجمن علوم باغبانی ایران- معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی, اصفهان-ایران, 14 - 17 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 4.  خدیجه نجفی- مهدی پناهی- نجمه طائی
سیلاب عاملی برای بیابان زایی یا بیابان زدایی
اوین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور)- پژوهشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 3.  مهدی پناهی- فرید میرزایی- سجاد قربان نژاد
تشخیص و تعیین زمان روند آبدهی جریانات رودخانه در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: رودخانه های باراندوز چای و نازلو چای)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
اداره کل پدافند غیر عامل(وزارت کشور)- پژوهشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 2.  سید حسن میرهاشمی- مهدی پناهی
انتخاب مناسب ترین الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل دشت قزوین
اولین همایش ملی بحران آب
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان, اصفهان-ایران , 25 - 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 1.  وحید ناصری- مهدی پناهی
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و کشاورزی
 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
شركت هم انديشان محيط زيست فردا, همدان-ایران, 3 اسفند 1391.  [Abstract ]