خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 04-08-1398

Mehdi Panahi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مدیریت زیست محیطی جهت جمع آوری نگهداری موقت و انتقال پسماندهای جامد و مایع صنایع سرب و روی استان زنجان   همكارخرداد 1388فروردين  1389اداره حفاظت محیط زیست زنجان
ارائه الگوهای مناسب جهت ایجاد تشکلهای بهره بری از منابع آب در استان زنجان   همكارتير 1389در دست اجراشرکت آب منطقه ای زنجان
راهكارهاي تقويت مشاركت مردم محلي در مديريت منابع آب در حوزه زنجانرود( با تأكيد بر مشاركت ويژه زنان)    همكارمهر 1384مهر  1385وزارت نیرو
مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی و نظام بهره برداری طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد کینه ورس   همكارخرداد 1385خرداد  1387شرکت مشاور آبفن