خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16573   بروزرسانی: 04-08-1398

Mehdi Panahi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه ازه, ترکیه, مهندسی اب-مهندسی منابع آب , 1379-1374
عنوان رساله : یک بررسی در خصوص توزیع معقول آب آبیاری+بساب شهری درمنطقه منه من ازمیر ترکیه
زمینه رساله : منابع آب
استاد راهنما : بروفسور عزیز بالجی

کارشناسی ارشد : دانشگاه ازه, ترکیه-ازمیر, مهندسی اب-مهندسی منابع آب , 1373-1371
عنوان پایان نامه : آبیاری بشته ای در کشت بنبه
زمینه پایان نامه : آبیاری-زهکشی
استاد راهنما : بروفسور سوء آناچ

کارشناسی : دانشگاه آزاد میانه, ایران, عمران , 1396-1394

کارشناسی : دانشگاه ازه, ترکیه-ازمیر, مهندسی اب-مهندسی منابع آب , 1370-1366

کارشناسی : دانشگاه دوکوزایلول, ترکیه-ازمیر, مهندسی عمران محیط زیست , 1378-1374
عنوان پایان نامه : بررسی امکان استفاده مجدد بسآب تصفیه شده شهر ازمیر در بخش کشاورزی
زمینه پایان نامه : منابع آب
استاد راهنما : بروفسور آیشن ترکمن