خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15765   بروزرسانی: 22-04-1397

Mehdi Panahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی سیستمهای آبیاری سطحی-اقتصاد مهندسی-کیفیت آب-مهندسی محیط زیست-رابطه آب و خاک و گیاه- رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی- آبیاری سطحی