خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48061   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

Publications in Journals

داخلي-ISC62.  جمشید عینالی-بهروز محمدی یگانه-حسن قاسملو-اعظم بیگدلی
ارزیابی نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی روستائی.مطالعه موردی:روستاهای واقع در محور ارتباطی زنجان-آببر
جغرافیا-برنامه ریزی منطقه ای.قشم شماره سال یازدهم-پیاپی 42 (1400) . 
داخلي-ISC61.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-ثریانصیری-یعقوب حقی
اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستائی.مطالعه موردی:دهستان گوزلدره شهرستان سلطانیه
مجله راهبردهای توسعه روستایی شماره سال هشتم.پیاپی 30 (1400) . 
داخلي-ISC60.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-ثریانصیری-یعقوب حقی
بررسی تاثیرنقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی در نواحی روستایی.مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد مغان
جغرافیا و روابط انسانی (1399) . 
داخلي-غير ISC59.  بهروز محمدی یگانه-جمشید عینالی-پریسا منبری
تحلیل نقش تنوع معیشتی در تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی
نشریه چشم اندازمطالعات شهری وروستائی (1399) . 
داخلي-ISC58.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-ثریا نصیری
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمند سازی اقتصادی.مطالعه موردی:روستاهای شهرستان پارس آباد مغان
مجله نگرشهای نو در جغرافیای انسانی شماره دوره 13.پیاپی 49 (1399صفحات 194-209. 
International ISC57.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، پریسا منبری
تحلیل عوامل اثرگذار بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی پیراشهری مورد: سکونتگاه های دهستان معجزات شهرستان زنجان
توسعه فضاهای پیراشهری دوره 3 (1399) . 
داخلي-ISC56.  مریم محمد بیگی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی
بررسی نقش مسکن پایدار روستایی بر مولفه های احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی:دهستان خرقان غربی، شهرستان آوج
جغرافیا و روابط انسانی دوره 5 (1399) . 
International ISI55.  J Einali, BM Yeganeh, M Cheraghi, M Feyzolahpour
Evaluating the effects of reconstruction of the damaged villages in the 2002 earthquake in Avaj, Iran
International Journal of Disaster Risk Reduction Vol. 43 (2020) . 
International ISC54.  جمشید عینالی ، بهروز محمدی یگانه، حسن قاسملو
نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی- فرهنگی شمال غرب کشور)
پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره 25 (1398) . 
International ISC53.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، مهدی چراغی، زهرا اسکندری شهرکی
بررسی کیفیت زندگی و مولفه های آسیب پذیری زنان سالمند در نواحی روستایی مطالعه موردی : شهرستان زنجان
سالمندشناسی (1398) . 
International ISC52.  محمد کاظم جمشیدی، بهروز محمدی یگانه، اکبر حسین زاده
تحلیلی بر عوامل موثر در توسعه یافتگی و نقش آن در مهاجرت های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای دوره 32 (1397) . 
International ISC51.  جمشید عینالی، بهروز محمدی یگانه، زهرا محمدی
ازریابی شیوه های بازسازی سکونتگاه های روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی روستایی، مطالعه موردی: دهستان دستجرده- شهرستان طارم
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره 46 (1398) . 
International ISC50.  لیلا اسلامی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی
تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان)
مسکن و محیط روستا دوره 166 (1398) . 
International ISC49.  مهدی چراغی، بهروز محمدی یگانه، سمانه سادات موسوی زارع
بررسی نقش فعالیت های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور
راهبردهای توسعه روستایی (1397) . 
داخلي-ISC48.  بهروز محمدی یگانه، سکینه کرمشاهی
مکانیابی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر
علوم جغرافیایی (1398) . 
International ISC47.  بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی مقدم
تحلیل اثرات روابط شهر و روستا در مهاجرت‌های روستا-شهری مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت
برنامه ریزی منطقه ای (1396) . 
International-ISC46.     بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- نسرین سعیدی
تحلیلی بر زمینه‌های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: دهستان دستجرده، شهرستان طارم
An Analysis of the Potentials of Development of Tourism Industry in Rural Areas with an Emphasis on Social Capital (A Case Study of Dastjerdeh Village in Tarom)
فضای گردشگری شماره 111 (1396صفحات 114-15. 
International-ISC45.  سروش سنایی، بهروز محمدی یگانه،  مهدی چراغی
سطح بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی
Level of social sustainability in rural areas
روستا و توسعه (1396صفحه 15. 
National-ISC44.  بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی مقدم
  تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری ( مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه زیلایی، شهرستان چرام، کهکیلویه و بویراحمد)
  On the Geographical Analysis of the Social Capital Role in the Tribal Households' Quality of Life (Case Study: Il-Noei, Zilaei Tribe, Charam County, Kohkiloyeh and Boyer Ahmad Provinces)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 339 (1396صفحه 354. 
International-ISC43.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی، مائده امامی، محمدکاظم جمشیدی
تحلیل  شاخص‌های اقتصادی مؤثر در تحولات کارکرد مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان)
Analysis of economic indicators affecting rural housing evolvement (Case Study: ghanibiglo county, township of Zanjan)
مسکن و محیط روستا (1396صفحه 15. 
International-ISC42.  بهروز محمدی یگانه، حسین فراهانی
اثرات هدفمندی یارانه ها بر ساختارهای تولید در روستاهای شهرستان زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 15 (1396صفحات 177-193. 
International-ISC41.  بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی، مهدی چراغی
  پایداری مسکن روستایی بر مبنای تحلیل اطلاعات متقابل نمونه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان چرام
برنامه ریزی توسعه کالبدی شماره 91 (1396صفحات 108-15. 
International-ISC40.  بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی
  تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 7 (1396صفحات 20-15. 
International-ISC39.  بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی
تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن
Analysis of the Effects of Housing Retrofitting Credits on the Productive Functions of Rural Housing
مسکن و محیط شماره 51 (1396صفحات 62-15. 
International ISC38.  منیژه احمدی، بهروز محمدی یگانه، سروش سنایی مقدم
تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی (1396) . 
International-ISC37.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- فواد صمدی
ارزیابی اثرات کیفیت مسکن در سرزندگی سکونتگاه های روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مریوان
Evaluation the Influences of housing quality in rural settlements vitality Khavmyrabad district, Mariwan township)
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 7 (1395صفحات 24-15. 
National-ISC36.  بهروز محمدی یگانه- صدیف اسلامی پریخانی
  نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل
The Role of Advertisement in Attracting Tourists and Marketing A Case of Ardabil Province
فضای گردشگری شماره 1 (1394صفحات 18-30. 
International-ISC35.  بهروز محمدی یگانه; مهدی چراغی; افسانه یاری پور
ارزیابی اثرات سرمایۀ اجتماعی در تنوّع معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان زرین‌‌دشت- شهرستان دره‌شهر)
 The Effects of Social Capital in Economic Diversity of Rural Households ) Case Study: Zarin Dasht Dehestan- Darrehshahr County)
پژوهش و برنامه ریزی روستایی (1395صفحات 1-15. 
National-ISC34.   بهروز محمدی یگانه- مهدی حسام- مهدی چراغی  
تحلیل اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پایدار نواحی روستایی از دیدگاه جامعه میزبان(مورد پژوهش: منطقه نمارستاق- شهرستان آمل)
An Analysis of Religious Tourism in Developing Sustainable Rural Areas from the Viewpoint of the Host Population: A Case of Namarestagh and Amol
فضای گردشگری شماره 101 (1395صفحات 116-125. 
National-ISC33.  بهروز محمدی یگانه- سروش سنایی
سنجش و اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس پتانسیل جذب گردشگر
Evaluation and Prioritization of Tourist Attractions in Kohgiloyeh and Boyer Ahmad Province Based on Tourist Attraction Potentials
فضای گردشگری شماره 1 (1395صفحات 16-30. 
International-ISC32.  بهروز محمدی یگانه-جمشید عینالی-اعظم بیگدلی
نقش کارافرینی در توسعه مناطق روستائی با تاکید بر گردشگری.مورد:دهستان حصار ولیعصر-شهرستان اوج
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای شماره 193 (1395صفحات 204-225. 
International-ISC31.  جمشید عینالی-بهروز محمدی یگانه-محمد طیب خالدی نیا
اثرات بهسازی مسکن در تحولات کارکرد اقتصادی مساکن روستایی مورد: دهستان شمشیر در شهرستان پاوه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (1394) . 
International-ISI30.  Behrooz Mohammadi Yegane, Mehdi Cheraghi and Naser Ghaderi
INFLUENCE OF ROADS ON STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES OF RURAL SETTLEMENT WITH GREAT FOCUS ON ECONOMICAL AND PHYSICAL FACTORS, CASE STUDY: ZANJAN-TABRIZ FREEWAY, IRAN
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences (2014)  DOI: 1. 
National-ISC29.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- سکینه درویش وند
تحليل عوامل مؤثر در تحولات الگوي مسكن روستايي، با تأكيد بر هويت
مسکن و محیط روستا (1394صفحه 15. 
International-ISC28.  بهروز محمدی یگانه_مهدی چراغی_زهرا یزدانی
تحلیل عوامل موثربر توزیع فضائی فقردرنواحی روستائی،با تاکیدبر ویژگی های اقتصادی_اجتماعی.مورد شناسی:دهستان محمود آباد،شهرستان شاهین دژ
فصلنامه جغرافیاوآمایش شهری_منطقه ای شماره  13 (1393صفحات 83-96. 
National-ISC27.  بهروز محمدی یگانه-عفت مهدی زاده-عصمت مهدی زاده-صدیقه هاشمی
امکان سنجی استقرار اماکن تفریحی-اقامتی به منظور توسعه گردشگری در مناطق  روستائی.مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان دره شهر
جغرافیاومطالعات محیطی شماره 79 (1392صفحات 94-15. 
National-ISC26.  بهروز محمدی یگانه-محمد ولائی
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار
اقتصاد فضاوتوسعه روستائی شماره 2 (1393صفحات 54-70. 
National-ISC25.  بهروز محمدی یگانه-عصمت بارانی-مهدی چراغی-اسماعیل کرمی دهکردی
تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستائی.مورد مطالعه:دهستان عسلویه
فصلنامه توسعه روستائی-شماره 9-پائیز و زمستان 1392 شماره 117 (1392صفحات 132-15. 
National-ISC24.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-کبری احمدی
بررسی اثار اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی فقرای روستائی.مطالعه موردی:دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان
فصلنامه جغرافیاوتوسعه-شماره 35-تابستان 1393 شماره 233 (1393صفحات 15-247. 
National23.  بهروز محمدی یگانه- حسین فراهانی- حسین بهرامی
روابط متقابل شهر و روستا و حرکات پاندولی در سکونتگاه های روستایی شهر زنجان
پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان (1392صفحه 15. 
National22.  بهروز محمدی یگانه- حسین فراهانی- حسین بهرامی اصل
روابط شهر و روستا و تاثیرات متفاوت آن بر شیوه معیشت سکونتگاه های پیرامونی
پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان (1392صفحه 15. 
National-ISC21.  بهروز محمدی یگانه
توسعه کارافرینی ونقش آن در هزینه اعتبارات فردی وگروهی کشاورزی استان زنجان
اقتصاد فضاوتوسعه روستائی (1392صفحه 15. 
National20.  بهروز محمدی یگانه-فاطمه صفی
تحلیل عوامل فردی موثر بر گذران اوقات فراغت زنان در شهرهای میانی کشور،مطالعه موردی شهر زنجان
اندیشه جغرافیائی (1392صفحه 15. 
National-ISC19.  بهروز محمدی یگانه-عباس نباتی
تحلیل موانع توسعه کشاورزی در مناطق روستائی،با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی.مطالعه موردی :دهستان کرانی شهرستان بیجار
فصلنامه فضای جغرافیائی شماره -زمستان 1392 (1392صفحات 135-152. 
National-ISC18.  بهروز محمدی یگانه-محسن احد نژاد-مانیا ابراهیم زاده-مهدی چراغی
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگذاری جشنواره های مذهبی-مطالعه موردی:روستای شاه شهیدان رودبار-مراسم علم واچینی
مطالعات مدیریت گردشگری شماره Ù¾Ø§Ø¦ÛŒØ² 1392 (1392صفحات 51-70. 
National-ISC17.  بهروز محمدی یگانه-حجت رضائی
تحلیلی بر خشکسالی واثرات آن بر اقتصاد کشاورزی ومهاجرتهای روستائی.
پژوهش وبرنامه ریزی روستائی شماره Ø²Ù…ستان 1392 (1392صفحات 153-178. 
National-ISC16.  بهروز محمدی یگانه- جمشید عینالی- مهدی چراغی- فرزانه فریحی
تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستائیان در فرایند مدیریت روستایی، مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران
Economic analysis of barriers - social participation of rural in the management process, Case Study: Township lishter, Gachsaran  county
فرایند مدیریت و توسعه شماره 5 (1392صفحات 25-15. 
National-ISC15.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-محمدولائی
نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستائی،با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی.مطالعه موردی:روستای قپچاق شهرستان میاندوآب
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی شماره 7 (1392صفحات 25-15. 
National-ISC14.  بهروز محمدی یگانه_اکبر حسین زاده
نقش عملکردی روستا-شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی .مطالعه موردی:شهرزرین رود،شهرستان خدابنده
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای شماره 55 (1392صفحات 64-15. 
National-ISC13.  بهروز محمدی یگانه- محمد ولائی- مهدی چراغی
اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون
جغرافیا و مخاطرات محیطی شماره 5 (1392صفحات 71-51. 
National-ISC12.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-قمر عباسی
نقش اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستائی
فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره 141 (1392صفحات 99-109. 
National-ISC11.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- جواد عباسی-قمر عباسی
تحلیلی بر فضای کارآفرینی روستاییان دریافت کننده اعتبارات خرد کشاورزی
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای شماره 11 (1392صفحات 283-296. 
National-ISC10.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- اکبر حسین زاده
تحلیل عوامل موثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستاییٰ مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلوٰ شهرستان زنجان
روستا و توسعه شماره 37 (1391صفحه 58. 
National9.  بهروز محمدی یگانه.منیژه احمدی
توسعه پایدار روستائی با تاکید بر نقش زنان.مطالعه موردی:محور روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان
Rural development with emphasis on the role of women.case study:rural region of chiar-yamchi zanjan distrct
اندیشه جغرافیایی دوره 1 شماره 177 (1386صفحات 203-15. 
National-ISC8.  بهروز محمدی یگانه.عباس نباتی،مهدی چراغی.
تبيين اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کيفيت زندگی در نواحی روستايی ( مطالعه موردی : دهستان کرانی- شهرستان بيجار )
The effects of Guide Plan on the Improvement of Life Quality in Rural Areas (Case Study Corani Rural District - Bijar County)
فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره 139 (1391صفحات 106-115. 
National-ISC7.  هوشنگ رستم پور.بهروز محمدی یگانه.حسن حیدری
تبیین سازمان یابی فضائی سیستم های شهری.مطالعه موردی استانهای بوشهروفارس  
امایش محیط  ، شماره 11 
National-ISC6.  بهروز محمدی یگانه, حجت رضایی, مهدی چراغی
واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد مناطق روستایی شهرستان ابرکوه
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای  شماره 6 
National-ISC5.  بهروز محمدي يگانه، عصمت مهديزاده، عفت مهديزاده، مهدي چراغي
ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه مرزي مهران بر توسعه نواحي روستايي مطالعه موردي؛ دهستان محسن آباد
نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي  شماره 25 
National-ISC4.  بهروز محمدی یگانه- هوشنگ رستم پور-حسن حیدری
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا وتاثیر میزان سواد اعضاءدران.نمونه موردی:شهرستان دیر
مدیریت شهری  شماره 26 
National3.  بهروز محمدی یگانه-فاطمه رضا سلطانی
توسعه گردشگری درمناطق روستائی با تاکیدبرمکان یابی اماکن تفرجی واقامتی  
میراث گردشگری  شماره 3 
National-ISC2.  حمید جلالیان- بهروز محمدی یگانه
تحلیل عوامل جغرافیائی موثردرمهاجرتهای روستائی شهرستان زنجان  
پژوهشهای جغرافیائی  شماره 61 
National-ISC1.  مسعود مهدوی- مجتبی قدیری-بهروزمحمدی یگانه
نقش عوامل جغرافیای طبیعی در ناپایداری ومهاجرتهای روستائی استان زنجان  
پژوهشهای جغرافیائی  شماره 47 


Presentations in Seminars & Congress


National 96. بهروز محمدی یگانه-جمشید عینالی-فروز ناصح
ارزیابی توسعه یافتگی زیر ساختهای گردشگری استان گیلان

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران


تهران-ایران ارديبهشت 1398.  
National 95. بهروز محمدی یگانه-منیژه احمدی-کبری نجفی
بررسی تطبیقی شاخصهای توسعه روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای.مطالعه موردی روستاهای بخش بند پی شرقی شهرستان بابل

همایش اندیشه های جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1399.  
National 94. بهروز محمدی یگانه-حسین فراهانی-محمود پهلوانی
تحلیل نقش عوامل طبیعی بر پایداری سکونتگاههای روستایی.مطالعه موردی:شهرستان زنجان

دومین همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آذر 1399.  
National 93. زکریا فردی-بهروز محمدی یگانه
وضعیت نور پردازی و میزان امنیت فضاهای سبز شهری 

کنفرانس اندیشه های جغرافیایی


زنجان-ایران  1399.  
National 92. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-ثریا نصیری
بررسی عوامل موثر بر گسترش گردشگری توسعه پایداردر مناطق روستایی 

دومین کنفرانس  ملی اندیشه های وفن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آذر 1399.  
National 91. حسین فراهانی-بهروز محمدی یگانه-محمد پهلوانی
تحلیل نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی.مطالعه موردی استان اردبیل

اولین کنفرانس توسعه گردشگری در شمالغرب کشور


اردبیل-ایران تير 1398.  
National 90. بهروز محمدی یگانه-پریسا منبری
ارزیابی شاخصهای مسکن معیشت محور در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان معجزات

دومین کنفرانس ملی اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آذر 1399.  
National 89. بهروز محمدی یگانه-پریسا منبری-محمد امین جوادی
تحلیل عوامل موثر در ایجاد مهاجرت معکوس در نواحی روستایی

دومین کنفرانس ملی اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آذر 1399.  
National 88. بهروز محمدی یگانه-پریسا منبری
تحلیل اثرات خشکسالی در معیشت خانوارهای روستایی

دومین همایش اندیشه های جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران آذر 1399.  
National 87. بهروز محمدی یگانه-سکینه کرمشاهی-خالد علی پور
تحلیل راهبردهای مناسب جهت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر

اولین همایش اندیشه ها و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1396.  
National 86. جمشید عینالی-بهروز محمدی یگانه-معصومه نظری شیخی
نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادی مناطق روستایی.مطالعه موردی:دهستان قلعه مظفری شهرستان سلسله

اولین همایش فن آوری


  1396.  
National 85. بهروز محمدی یگانه-جمشید عینالی-مهدی چراغی-سحر حیدری
تحلیل نقش بهره برداری مشارکتی بر سرمایه های اجتماعی خانوارهای روستایی،مطالعه موردی شهرستان زنجان

همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


ایران  1396.  
National 84. حسین فراهانی-بهروز محمدی یگانه-محمود پهلوانی قره قاسملو
تحلیل و بررسی نقش منابع آب در روند توسعه وپایداری روستاها.مطالعه موردی استان زنجان

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران


انجمن جغرافیایی ایران, تهران-ایران  1398.  
National 83. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-شیوا حاجی پوریان
تحلیل اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر فقر خانوارهای روستایی

همایش اندیشه ها و فن اوریهای نوین


زنجان-ایران  1396.  
National 82. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-بشری ندیمی
سنجش وارزیابی نا امنی غذایی در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان عوالان ،شهرستان کامیاران کردستان

همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


ایران  1396.  
National 81. مهدی چراغی-بهروز محمدی یگانه-سمانه سادات موسوی
بررسی نقش فعالیتهای غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی.مطالعه موردی:دهستان فضل شهرستان نیشابور

راهبردهای توسعه روستایی


دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران  1398.  
National 80. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-مجید بیات
تحلیل وضعیت فقر مسکن خانوارهای روستایی.مطالعه موردی:دهستان معجزات زنجان

همایش اندیشه ها وفن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


  1396.  
National 79. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی=محبوبه زارع
خشکسالی واثرات معیشتی آن در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان مجد آباد شهرستان مرودشت

اولین همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


ایران  1396.  
International 78. بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-حدیث شاهوردی
عوامل موثر بر هزینه کرد اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان زاغه شهرستان خرم آباد

همایش فن اوری


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران شهريور 1396.  
International 77. جمشید عینالی-بهروز مجمدی یگانه-معصومه نظری
نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادی مناطق روستایی.مطالعه موردی:دهستان قلعه مظفری شهرستان سلسله

همایش علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان شهريور 1396.  
National 76. بهروز محمدی یگانه-زهرا اسکندری شهرکی-اعظم بیگدلی
بررسی اثرات کاهش آب دریاچه ارومیه در گردشگری منطقه.مطالعه موردی:ساحل شرقی دریاچه ارومیه

اولین همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی


ایران شهريور 1396.  
National 75.  بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ
همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
University of Zanjan, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
International 74.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- سحر حیدری
تحلیل امکان سنجی توسعه گردشگري در مناطق روستایی؛مطالعه موردي دهستان سهرورد
Feasibility analysis of tourism development in rural areas. Case Study : Rural Sohrevard county
همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان-ایران, 27 بهمن 1395.  
International 73.  بهروز محمدی یگانه- سحر حیدری- مهدی چراغی
بررسی نقش گردشگري خانه هاي دوم در توسعه روستایی؛مطالعه موردي دهستان سنبل آباد شهرستان ابهر
The Role of of second home tourism in rural development.Case Study: Sonbolabad county, Abhar township
همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان-ایران, 27 بهمن 1395.  
National 72.  بهروز محمدی یگانه - مهدی چراغی - افسانه لطفی
 بررسی اثرات روابط شهر و روستا در فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی:دهستان اورامان تخت،شهرستان سرواباد)
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
همدان-ایران, 12 اسفند 1394.  
National 71.  بهروز محمدی یگانه - مهدی جراغی - ناهید کریم پور
بررسی تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: دهستان ترجان، شهرستان سقز)
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
همدان-ایران, 12 اسفند 1394.  
International 70.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- سحر حیدری
تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر در مهاجرت های روستا- شهری
سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
موسسه خوارزمی, شیراز-ایران, 9 آبان 1395.  
National 69.   بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- سروش سنایی
شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریسم شهرستان دنا به روش swot
دومین همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های ظبیعی و کشاورزی
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 11 آبان 1395.  
National 68.   بهروز محمدی یگانه-- سروش سنایی
سنجش و ارزیابی تبيين فقر روستايي و ارتباط آن با پايداري محيطي (مطالعه موردي: استان کهگیلویه و بویر احمد)
دومین همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های ظبیعی و کشاورزی
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 11 آبان 1395.  
National 67.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- سروش سنایی
سنجش پایداری کشاورزی با تأکید بر منابع آب و خاک مطالعه موردی:دهستانهای  شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویر احمد)
دومین همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های ظبیعی و کشاورزی
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 11 آبان 1395.  
International 66.  بهروز محمدی یگانه ، سروش سنایی مقدم
استفاده از توان هاي طبيعي در توسعه گردشگري مذهبي نمونه موردي امامزاده شاه حمزه
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 17 شهريور 1393.  
National 65.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی-مهری خدایی
بررسی و ارزیابی دسترسی به فضای سبز و نقش آن درکیفیت زندگی مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر زنجان
همایش ملی مدیریت منابع پایدار منابع خاک و محیط زیست
دانشگاه کرمان, کرمان-ایران, 8 شهريور 1395.  
National 64.  بهروز محمدی یگانه- مهدی چراغی- مینا سلطانی
نقش فعالیت های غیرزراعی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی
همایش ملی مدیریت منابع پایدار منابع خاک و محیط زیست
دانشگاه کرمان, کرمان-ایران, 8 شهريور 1395.  
International 63.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-مائده امامی
ارزیابی نقش اشتغال در تحولات الگوی مسکن روستائی.مطالعه موردی:دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان
دومین کنفرانس ملی جغرافیا وزمین شناسی
تهران-ایران, 8 شهريور 1394.  
International 62.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-لیلا اسلامی
تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی بر سرمایه های معیشتی خانوارهای روستایی.مطالعه موردی:دهستان معجزات
اولین همایش بین المللی علوم جغرافیایی
تهران-ایران, 15 مرداد 1394.  
International 61.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-اکرم نظری
بررسی پایداری مسکن در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان گوزلدره،شهرستان ابهر
اولین همایش بین المللی علوم جغرافیایی
تهران-ایران, 15 مرداد 1394.  
National 60.  بهروز محمدی یگانه-آمنه ترنج
تحلیلی بر نقش کشاورزی پایدار در توسعه روستائی
همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
ارزیابان هگمتانه, همدان-ایران, 20 اسفند 1393.  
International 59.  مهدی چراغی-بهروز محمدی یگانه-زهرا اسکندری
نگرش جغرافیائی به امنیت غذائی به عنوان زیر ساخت توسعه پایدار روستائی
همایش بین المللی توسعه روستائی
انجمن علمی توسعه روستائی با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
International 58.  مهدی چراغی-بهروز محمدی یگانه-سمانه سادات موسوی
نقش پایداری اقتصادی در امنیت غذائی خانوارهای روستائی.مطالعه موردی:دهستان فضل شهرستان نیشابور
همایش بین المللی توسعه روستائی
انجمن علمی توسعه روستائی ایران با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
International 57.  مهدی چراغی-بهروز محمدی یگانه-زهره احمدی
تحلیل اثرات کسب و کار خانگی در کاهش فقر روستائیان.مطالعه موردی:دهستان مرکزی سلطانیه
همایش بین المللی توسعه روستائی
انجمن علمی توسعه روستائی ایران با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران, 29 بهمن - 30 دي 1393.  
International 56.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-افسانه یاری پور
تحلیل زمینه های توسعه معیشت پایدارروستائی با تاکید بر سرمایه اجتماعی.مطالعه موردی:دهستان زرین دشت
همایش بین المللی توسعه روستائی
انجمن علمی توسعه روستائی ایران با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
International 55.  بهروز محمدی یگانه-سروش سنائی
استفاده از توانهای طبیعی در توسعه گردشگری مذهبی.مطالعه موردی:امامزاده شاه حمزه
همایش بین المللی توسعه روستائی
انجمن علمی توسعه روستائی ایران با همکاری دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 54.  بهروز محمدی یگانه-عفت مهدی زاده-عصمت مهدی زاده-صدیقه هاشمی
امکان سنجی استقرار اماکن تفریحی-اقامتی به منظور توسعه گردشگری درمناطق روستایی-مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان دره شهر
همایش ملی گردشگری ،سرمایه ملی وچشم انداز آینده
اصفهان 1393-ایران, 10 بهمن 1392.  
National 53.  بهروز محمدی یگانه-عفت مهدی زاده-عصمت مهدی زاده-صدیقه هاشمی
تاثیر گردشگری براشتغال وتوسعه پایدار اجتماعی مناطق روستایی-مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان دره شهر
همایش ملی گردشگری،سرمایه ملی و چشم انداز آینده
اصفهان 1393-ایران, 10 بهمن 1392.  
International 52.  مسعود مهدوی-حسن مطیعی لنگرودی-بهروز محمدی یگانه-صغری نوروزی
اثرات شهر زنجان بر تغییر کارکردهای اقتصادی روستاهای پیرامونی جهت رسیدن به توسعه پایداربا استفاده ازGIS
کنفرانس بین المللی عمران-معماری وتوسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, تبریز-ایران, 27 - 28 آذر 1392.  
International 51.  مسعود مهدوی-حسن مطیعی لنگرودی-بهروز محمدی یگانه-صغری نوروزی
اثرات گسترش شهر زنجان بر تغییرکاربری اراضی روستاهای پیرامونی با استفاده از GIS
دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 7 - 8 آبان 1392.  
National 50.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-راضیه منوچهری
اثرات گردشگری پایداربر تنوع بخشی اقتصاد روستائی.مطالعه موردی:دهستان خرمدره
اولین همایش ملی افقهای نوین درتوانمند سازی وتوسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی ومحیط زیست شهری و روستائی
انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه, همدان-ایران, 9 مرداد 1393.  
National 49.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-بی بی سارا ناز قلیچی
رتبه بندی زمینه های گردشگری عشایری.مطالعه موردی:دهستان اترک شهرستان گنبد کاووس
اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی وتوسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی ومحیط زیست شهری وروستائی
انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه, همدان-ایران, 9 مرداد 1393.  
National 48.  بهروز محمدی یگانه-مهدی چراغی-نسرین سعیدی
تحلیل عوامل موثر در توسعه گردشگری روستائی با تاکید بر سرمایه اجتماعی.مطالعه موردی:دهستان دستجرده
اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی وتوسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی ومحیط زیست شهری وروستائی
انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه, همدان-ایران, 9 مرداد 1393.  
National 47.  بهروز محمدی یگانه-زهرا یزدانی-محمدولائی-آرزوانوری
تحلیل اثرات گردشگری روستائی در توسعه روستائی.مطالعه موردی:دهستان محمودآباد شاهین دژ
اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیاومحیط زیست پایدار
ارزیابان محیط زیست هگمتانه, همدان-ایران, 30 آبان 1392.  
National 46.  بهروز محمدی یگانه-فضه زینالی-مهدی چراغی
تحلیل عوامل موثر بر مهاجرتهای روستائی با تاکید بر منابع آب
همایش ملی بهینه سازی مصرف آب
تهران-ایران, 14 - 15 اسفند 1392.  
National 45.  بهروز محمدی یگانه-مانیا ابراهیم زاده
بررسی اهمیت معیارهای مکان یابی برای جشنواره های سنتی.مطالعه موردی:شهرستان رودبار
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), قزوین-ایران, 29 - 30 ارديبهشت 1392.  
National 44.  بهروز محمدی یگانه-مانیا ابراهیم زاده
ارزیابی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستائی
همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارکهای ملی و تالابها
دانشگاه پیام نور, پیام نور گلستان-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1392.  
International 43.  بهروز محمدی یگانه-عصمت مهدی زاده-عفت مهدی زاده  
راهبردهای توسعه گردشگری روستائی با استفاده از مدل سوات.نمونه موردی:روستاهای دهستان ارمو
اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
ایران, 20 - 22 مهر 1391.  
National 42.  بهروز محمدی یگانه-ابراهیم صادقی-مرتضی کرمی-افشین نادری
گردشگری از منظر قران
همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
دانشگاه ازاد اسلامی, همدان-ایران, 26 فروردين 1392.  
National 41.  بهروز محمدی یگانه-خیرالنسائ منصوری-محمدولائی-عصمت بارانی
تحلیلی بر اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه پایدار نواحی روستائی.مطالعه موردی:روستای ازناب شهرستان ابهر
کنفرانس توسعه روستائی وکشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 - 25 اسفند 1391.  
National 40.  بهروز محمدی یگانه-عصمت بارانی-خیرالنسائ منصوری
تحلیلی بر اثرات شهرکها ونواحی صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون:مطالعه موردی .شهرک صنعتی نوین ابهر
کنفرانس توسعه روستائی وکشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 - 25 اسفند 1391.  
National 39.  بهروز محمدي يگانه - عفت مهدي زاده - عصمت مهدي زاده
توسعه زيرساختها و تسهيلات رفاهي پيش نيازي جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري در نواحي روستايي
اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم  
تهران-ایران  1391.  
National 38.  بهروز محمدی یگانه
توسعه اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی در سند چشم انداز 1404
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تهران, تهران-ایران, 26 - 27 ارديبهشت 1391.  
National 37.  بهروز محمدی یگانه، فرزانه فریحی
عوامل اقتصادی موثر بر مدیریت مشارکتیی
همایش ملی توسعه روستایی
استانداری گیلان, گیلان-ایران, 15 - 16 شهريور 1391.  
National 36. بهروز محمدي یگانه- حجت رضایی
مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوي توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک
اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه
ابرکوه ارديبهشت 1391.  
International 35. بهروز محمدی یگانه-حسین  فراهانی-جمشید عینالی
Prioritizing of tourism capital and attraction appluing topsis model cases study ;west azaerbaigan provtince in iran
International Joint world cultural tourism conference cultural tourism:past and futre
استانبول April 2011.  
International 34. بهروز محمدی یگانه-حسین  فراهانی-جمشید عینالی
Estimation of Geo-sites caring capacity in order to achieving sustainable tourism deveiopment case study:YAKHgAN areain Ardebil province
International Joint world cultural tourism conference cultural tourism:past and futre
استانبول April 2011.  
National 33. بهروز محمدی یگانه- حسن عباسی- محمد ولایی
نقش کشاورزی مکانیزه در توسعه پایدار روستایی
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعداد کشاوری در پرتو صنعت و تجارت در زنجان
زنجان آبان 1391.  
National 32. بهروز محمدی یگانه- حسن عباسی- محمد ولایی
تحلیلی بر مدیریت منابع آب به عنوان راهکارهایی برای مقابله با بحران آب و خشک سالی در بخش کشاورزی
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعداد کشاوری در پرتو صنعت و تجارت در زنجان
زنجان آبان 1391.  
National 31. بهروز محمدی یگانه وابوالفضل مهمان نواز
اکوتوریسم ونقش ان درتوسعه روستائی
اولین همایش طبیعت گردی منطقه غرب وشمال غرب کشور
اردبیل مرداد 1386.  
National 30. بهروز محمدی یگانه وسیده کبری احمدی
مهاجرتهای روستائی،مهمترین مانع در موفقیت طرحهای امایش سرزمین
اولین همایش جغرافیا وامایش سرزمین
همدان مرداد 1386.  
National 29. بهروز محمدی یگانه وسیده کبری احمدی
نارسائی کارکردی وعملکردی واحدهای اقامتی و پذیرائی زنجان در راستای جذب جهانگرد وگردشگر
همایش توسعه گردشگری ونیروی انسانی
تهران خرداد 1385.  
National 28. بهروز محمدی یگانه وحسن محمد نزاد
راهکارهای دستیابی به توسعه روستائی در ایران با تاکید بر نقش برنامه ریزی بومی در قلمرو سرزمینی
همایش ملی توسعه روستائی
تهران تير 1388.  
National 27. بهروز محمدی یگانه وفاطمه سلطانی
گردشگری روستائی ابزاری جهت تحقق توسعه پایدار روستائی
دومین همایش ملی توسعه روستائی
تهران مرداد 1388.  
National 26. بهروز محمدی یگانه
ساختار صنعتی شهر زنجان و اثرات ان بر استان
اولین همایش جغرافیا بستری برای گفتگوی تمدنها
مشهد شهريور 1386.  
National 25.  بهروز محمدی یگانه _کبری احمدی  
نارسایی کارکردی و عملکردی مراکز اقامتی و پذیرایی زنجان در راستای جذب گردشگران
دومین همایش توسعه ی نیروی انسانی و گردشگری
تهران مرداد 1386.  
International 24. بهروز محمدی یگانه، فرزانه فریحی
بررسي عوامل مؤثر در عدم مشارکت روستاييان در فرآيند مديريت روستايي
اولین کنفرانس بین اللملی توسعه روستایی
زاهدان بهمن 1390.  
International 23. بهروز محمدی یگانه- حبیبه خان محمدی
نقش اعتبارات نوسازی مساکن روستایی در تغییر شیوه زندگی روستایی (مطالعه موردی:روستای نیماور، شهرستان زنجان )
اولین کنفرانس بین اللملی توسعه روستایی
زاهدان بهمن 1390.  
International 22. بهروز محمدی یگانه حسین فراهانی، جواد عباسی، مهدی چراغی  
تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان، دهستان غنی بیگلو)
اولین کنفرانس بین اللملی توسعه روستایی
زاهدان بهمن 1390.  
National 21. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی  
جايگاه مكانيزاسيون كشاورزي جهت تحقق امنيت غذايي در سند چشم انداز 1404 ايران
اولين سمينار ملي امنيت غذايي
سوادکوه ارديبهشت 1390.  
National 20. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی  
انقلاب ابي راهبرد بخش كشاورزي ايران جهت تحقق امنيت غذاي در سند چشم انداز 1404
اولين سمينار ملي امنيت غذايي
سوادکوه ارديبهشت 1390.  
National 19. بهروز محمدي يگانه
الگوهائي جهت استفاده بهينه از انرژي با تاكيد بر ويژگيهاي جغرافيائي و تاريخي ؛ در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
دومين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
تهران خرداد 1385.  
National 18. بهروز محمدی یگانه، عصمت مهديزاده، عفت مهديزاده
اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گردشگری بر توسعه پایدار نواحی بیابانی
همایش ملی گردشگری
 دي 1390.  
National 17. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی عباس نباتی قره قشلاق  
تحلیلی بر موانع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی:محور روستایی میرجان- مهرآباد
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 آذر 1390.  
National 16. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی عباس نباتی قره قشلاق  
بررسی موانع ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی:محور روستایی میرجان- مهرآباد زنجان
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مشهد آذر 1390.  
National 15. بهروز محمدی یگانه سکینه کرم شاهی  
متنوع سازی فعالیت های اقتصادی با تاکید بر صنایع روستایی به منظور دستیابی به توسعه روستایی
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مشهد آذر 1390.  
National 14. بهروز محمدي يگانه، عصمت مهديزاده
بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی بازارچه های مرزی در توسعه نواحی روستایی
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مشهد آذر 1390.  
National 13. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی جواد عباسی  
ارزیابی پایداری از منابع آب کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: محور روستایی اندآباد بالا- مهرآباد شهرستان زنجان
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
زنجان ارديبهشت 1390.  
International 12. بهروز محمدی یگانه مهدی چراغی زهرا عظیمی  
نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی روستایی
کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کار آفرینی
شیراز دي 1389.  
National 11. بهروز محمدی یگانه عباس بازرگان  
ارزیابی توان های توریستی منطقه چابهار و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ای
همایش سراسری جغرافیا ،توسعه،دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
تهران بهمن 1389.  
National 10. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست حسن حیدری  
اثرات خشکسالی اقلیمی و تاثیر منفی آن بر توسعه پایدار روستایی
همایش ملی توسعه پایدار روستایی
کرمانشاه خرداد 1388.  
National 9. بهروز محمدی یگانه یسرا رستمی  
گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار اقتصادی مطالعه موردی: روستای اورمان تخت  
همایش ملی توسعه پایدار روستایی
کرمانشاه تير 1388.  
National 8. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست  
اثرات اقتصادی خشکسالی و تأثیر آن بر ناپایداری روستاها
همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
رشت شهريور 1388.  
National 7. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست حسن حیدری  
اثرات خشکسالی اقلیمی و تأثیر آن بر عملکرد تولید گندم در اراضی دیم.مطالعه. موردی؛دهستان قره پشتلوی بالا شهرستان زنجان
همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
اصفهان مرداد 1388.  
National 6. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست  
اثرات اقتصادی خشکسالی و تأثیر آن بر ناپایداری روستاها  
همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
رشت  
National 5. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست حسن حیدری  
اثرات خشکسالی اقلیمی و تأثیر آن بر عملکرد تولید گندم در اراضی دیم.مطالعه. موردی؛دهستان قره پشتلوی بالا شهرستان زنجان
همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
اصفهان  
National 4. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست  
خشکسالی و اثرات زیست محیطی آن در روستاها
همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست
تهران  
National 3. بهروز محمدی یگانه یاسر حکیم دوست  
بررسی ساختاری- کارکردی تغییرات محیط زیست روستاها درنتیجه افزایش قیمت کالای زمین(مطالعه موردی:شهرتنکابن
همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست
تهران  
National 2. بهروز محمدی یگانه حسن حیدری  
شوراهای اسلامی روستا و مهندسی فرهنگی  
همایش منطقه ای و جشنواره علمی مهندسی فرهنگی جامعه جوان ایران اسلامی
بوشهر  
National 1.  بهروز محمدی یگانه- کبری احمدی
مقدمه ای بر ویژگیهای طبیعی زنجان به عنوان عاملی موثر در جلب گردشگران و جهانگردان
همایش توسعه گردشگری ونیروی انسانی  
زنجان