خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48060   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1383-1378
عنوان رساله : نگرش ساختاری به مهاجرتها ونا پایداری روستاها مطالعه موردی استان زنجان(1375-1355)
زمینه رساله : برنامه ریزی وتوسعه روستائی
استاد راهنما : دکتر مسعود مهدوی

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, جغرافیا(گرایش مطالعات ناحیه ای) , 1376-1374
عنوان پایان نامه : ساختار صنعتی کنونی شهر زنجان و اثرات ان بر شهرستان زنجان
زمینه پایان نامه : جغرافیای ناحیه ای وشهری
استاد راهنما : شادروان ،زنده یاد دکتر مصطفی مومنی

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, جغرافیا گرایش برنامه ریزی ناحیه ای , 1369-1365