خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48061   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
نقش تعاونی ها و دهیاری ها در کمک به ارتقاء شاخص های توسعه پایدار روستایی   مجريفروردين 1396مهر  1396معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان
طرح تدوین برنامه امایش استان زنجان(بخش دوم)   همكاراسفند 1388اسفند  1390کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری زنجان
تاثیر اقلیم بر میزان تمایل ساکنین شهرهای کشور بمنظور اهدای خون   مجريارديبهشت 1379بهمن  1379کاربردیسازمان انتقال خون
اهداف،محورهاو لوازم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی روستا   همكارتير 1381دي  1383کاربردیاداره کل منابع طبیعی استان
ساماندهی سکونتگاههای روستائی استان زنجان-بخش گرماب   همكارتير 1381آبان  1382کاربردیجهاد کشاورزی
تحلیلی بر مسائل و مشکلات ناشی از مهاجرتهای روستائی استان زنجان با تاکید بر روستاهای خالی از سکنه   مجريخرداد 1386شهريور  1387کاربردی
قزل اوزن شریعه حیات و تمدن   مجريارديبهشت 1381ارديبهشت  1382کاربردیصدا و سیما
طرح ایجاد منطقه نمونه گردشگری_سد خلیفه لو خرمدره   مجريتير 1386مرداد  1388کاربردیاداره کل گردشگری،صنایع دستی
مکان یابی اماکن اقامتی،تفریحی وتفرجی در شهر خرمدره   مجريشهريور 1384شهريور  1387کربردیوزارت کشور
تحلیل اثرات صنایع نفت و گاز بر ارزش های اجتماعی - فرهنگی جوانان عسلویه    مجريتير 89اسفند  90کاربردیاستانداری بوشهر
پتانسیل های طبیعی گردشگری زنجان   مجريمهر 79بهمن  80کاربردیدانشگاه زنجان
ارائه خدمات مشاوره جهت تهیه و تدوین بخش اول آمایش استان زنجان   همكاردي 86اسفند  87بنیادی-کاربردیاستانداری زنجان
مطالعات کنترل کاهش آلودگی رودخانه‌های مهم استان فاز(2)   همكارآذر 86اسفند  89کاربردیمحیط زیست استان زنجان
بررسی تعیین کشش توریستی استان زنجان و تاثیر آن در رشد اقتصادی استان و کشور   مجرياسفند 84اسفند  87کاربردیاداره کل گردشگری صنایع دستی
مطالعه و بررسی جاذبه های گردشگری طبیعی از مناطق حفاظت شده سرخ آباد و انگوران   همكاراسفند 84بهمن  86کاربردیمحیط زیست استان زنجان
بررسی و تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر در مهاجرت های روستایی شهرستان زنجان از سال 1355 تاکنون   همكاربهمن 81بهمن  85کاربردیدانشگاه زنجان