خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48060   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
115 بازرگان عباس دي  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تنوع بخشی اقتصاد روستاها به منظور تحقق توسعه پایدار،مطالعه موردی: دهستان معجزات شهرستان زنجان   استاد راهنما
114 باقری باندر نجات مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش عوامل طبیعی در متروک شدن نواحی روستائی،با تاکید بر توپوگرافی.مطالعه موردی:شهرستان زنجان   استاد راهنما
113 بهرامی اصل حسین مهر  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبیین تحولات ساختاری -کارکردی روستاهای پیرامون شهری.مطالعه موردی :منطقه زنجان   استاد راهنما
112 حکیم دوست سیدیاسر تير  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اثرات اقتصادی خشکسالی و پیامدهای مکانی، فضایی آن در روستاها؛ مطالعه موردی: دهستان قره پشتلو بالا شهرستان زنجان   استاد راهنما
111 حیدری حسن تير  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جالشهای مدیریت روستایی با تاکید بر عملکرد شوراهای اسلامی (نمونه موردی شهرستان دیر )   استاد راهنما
110 دلفیه لیلا شهريور  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اثرات اقتصادی کلانشهر اهواز بر روستاهای پیرامونی.نمونه موردی:بخش مرکزی اهواز   استاد راهنما
109 رستمی یسرا مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی (مطالعه موردی :روستای اورامان تخت    استاد راهنما
108 صادقی شقاقی اسفستانی فاطمه بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی و نظارت بر تغییرات سالانه نقشه های کاداستر زراعی با استفاده از سیستم اصلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای روشت    استاد راهنما
107 عظیمی گهراز زهرا مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی توسعه اکو توریسم در نواحی روستایی، مطالعه موردی بخش شاهرود، شهرستان خلخال   استاد راهنما
106 قادری ناصر بهمن  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش راه در تحولات ساختاری - کارکردی سکونتگاههای روستایی با تاکید بر عوامل اقتصادی و کالبدی (نمونه موردی: آزاد راه تبریز    استاد راهنما
105 محمدنژادحصاری حسن دي  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبیین موانع اجتماعی .اقتصادی توسعه پایدار در مناطق روستایی مطالعه موردی بخش کندوان شهرستان میانه   استاد راهنما
104 مفاخری باشماق فریدون بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مکان یابی اماکن تفریحی و تفرجی به منظور توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قروه)   استاد راهنما
103 مهماننوازمغانلو ابوالفضل بهمن  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی توسعه گردشگری در مناطق روستایی -مطالعه موردی دهستان اب گرم سرعین   استاد راهنما
102 هاشمی فر منیره دي  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها، مطالعه موردی دهستان میاناب شمالی(شهرستان شوشتر)   استاد راهنما
101 کرم شاهی، سکینه اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور توسعه اقتصادی در نواحی روستایی   استاد راهنما
100 نباتی، عباس بهمن  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیلی بر موانع گذر از شیوه های تولید سنتی به شیوه های نوین   استاد راهنما
99 مهدی زاده، عفت اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیلی بر اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر روستاهای پیرامون   استاد راهنما
98 مهدی زاده، عفت اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی استقرار اماکن تفریحی و اقامتی جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی   استاد راهنما
97 آیین مقدم فاطمه مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی روستا در ساماندهی مدیریت روستایی، مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی در شهرستان یاسوج   استاد مشاور
96 افراشته‌بجستان سمیه دي  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عملکرد شهر های کوچک در خدمت رسانی تثبیت جمعیت در نواحی روستایی مطالعه موردی زرین اباد   استاد راهنما
95 صالح غفور تير  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش سرمایه های طبیعی و فرهنگی نواحی روستایی در توسعه گردشگری پایدار دهستان قوری قلعه شهرستان روانسر   استاد راهنما
94 محمودی کبیر دي  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه ی پایدار مشارکتی برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود نظام های روستایی (مطالعه موردی بخش وزینه ی شهرستان سردشت)   استاد مشاور
93 موسوی سیده بلقیس آذر  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسی و تحلیل روند گسترش خانه های دوم وتغییرات،ساختاری و کارکردی روستا ها،مطالعه موردی:روستای ورسک   استاد مشاور
92 کهنه پوشی سید هادی شهريور  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر نواحی روستایی مرزی غرب کشور ، نمونه موردی بخش خاو و میر آباد، شهرستان مریوان   استاد مشاور
91 چراغی مهدی دي  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی . مطالعه موردی : دهستان غنی بیگلو    استاد راهنما
90 صغری نوروزی شهريور  1386جغرافیا بررسی اثرات شهر زنجان بر تغییر کارکرد روستاهای پیرامونی با استفاده ازهس   استاد مشاور
89 احمد رستم خانی بهمن  1390جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی بررسی وارزیابی نقش شوراهاودهیاریهادر کیفیت زندگی روستائیان   استاد مشاور
88 حوریه جوری ارديبهشت  1387برنامه ریزی توریسم توان سنجی گسترش گردشگری بمنظور تحقق توسعه پایدار منطقه ای   استاد راهنما
87 حسن جمشیدی شهريور  1383جغرافیاوبرنامه ریزی شهری تاثیر ساختی- کارکردی افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل نقل بافت قدیم زنجان   استاد مشاور
86 حمیده فرزین صبا شهريور  1383جغرافیاوبرنامه ریزی شهری بهسازی وتوانمندسازی اسکان غیررسمی-مطالعه موردی نجف اباد زنجان   استاد مشاور
85 حمید باقری تير  1386برنامه ریزی توریسم قابلیتهاوجاذبه های ساحل دریای خزز-مطالعه موردی شهرستان رودسر   استاد مشاور
84 عبدا...عزیزی شهريور  1387جغرافیاو برنامه ریزی روستائی اثرات اجتمائی،اقتصادی،کالبدی اجرای طرحهای روستائی.مطالعه موردی:شمال استان اردبیل   استاد مشاور
83 حجت رضائی مهر  1391جغرافیا تحلیل اثرات خشکسالی بر اقتصاد روستائی وناپایداری جمعیتی.مطالعه موردی :شهرستان ابر کوه   استاد راهنما
82 جواد عباسی آذر  1391جغرافیا تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد وساختارهای تولید روستائی با تاکید بر نقش تعاونیها.مطالعه موردی:شهرستان زنجان   استاد راهنما
81 فرزانه فریحی آبان  1391جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی تحلیلی بر چالشهای مدیریت روستائی و نقش ان در عدم توسعه یافتگی روستاها   استاد راهنما
80 نگار عسکری مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستائی بررسی قابلیتهاوچالش های فن اوری اطلاعات وارتباطا ت درراستای توانمندسازی وکارافرینی   استاد مشاور
79 صدیقه هاشمی مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستائی بررسی اثرات اقتصادی عمقی شدن کشت بر جامعه روستائی وشناسائی موانع توسعه روستائی   استاد مشاور
78 علی ابسالان شهريور  1391جغرافیای انسانی تحلیلی بر عوامل جغرافیائی موثر بر توسعه روستاها .مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان لنگرود   استاد راهنما
77 فاطمه نسائ رضا سلطانی شهريور  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستائی توسعه گردشگری در مناطق روستائی با تاکید بر مکان یابی اماکن تفرجی واقامتی.مطالعه موردی:دهستان مورچه خورت   استاد راهنما
76 علی یاری دي  1391جغرافیا تبیین اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه روستاهای پیرامونی   استاد راهنما
75 حبیبه خانمحمدی اسفند  1391جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی نقش اعتبارات نوسازی مساکن روستائی در تغییر و تحولات روستاها.مطالعه موردی:روستای نیماور   استاد راهنما
74 سمیرا حاج حسینی مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی ارزیابی ظرفیت های نواحی روستائی با تاکید بر کارافرینی وتوانمندسازی   استاد مشاور
73 خیرالنسای منصوری مهر  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی تحلیلی بر اثرات گسترش گردشگری در مناطق روستائی با تاکید بر خانه های دوم.مطالعه موردی:روستای ازناب شهرستان ابهر   استاد راهنما
72 علیرضا رمضانی نژاد مهر  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی بررسی و تحلیل اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستائیان.مطالعه موردی روستای اسلامیه   استاد راهنما
71 محمد ولائی تير  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی تنوع بخشی به اقتصاد روستاها به منظور تحقق توسعه پایدار روستائی.مطالعه موردی:دهستان مرحمت اباد شمالی شهرستان میاندواب   استاد راهنما
70 حسن عباسی شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی تحلیلی بر اثرات اجرای طرحهای مهار ابهای سطحی بر توسعه مناطق روستائی.مطالعه موردی:دهستانهای درام و چورزق شهرستان طارم   استاد راهنما
69 عصمت بارانی شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی تحلیلی بر اثرات صنایع عسلویه بر تغییرات کارکردی واقتصادی-اجتماعی روستاهای پیرامون.مطالعه موردی:دهستان عسلویه   استاد راهنما
68 فاطمه صفی مهر  1392جغرافیاوصنعت توریسم تحلیلی بر الگوهای مکانی گذران اوقات فراغت زنان در شهرهای میانی کشور .مطالعه موردی:شهر زنجان   استاد راهنما
67 مانیا ابراهیم زاده اسفند  1392جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری مکان یابی سایت های برگذاری جشنواره های سنتی با استفاده از Gis.مطالعه موردی شهرستان رودبار   استاد راهنما
66 فضه زینالی بهمن  1392جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی نقش منابع آب در مهاجرتهاوناپایداری سکونتگاههای روستائی.مطالعه موردی شهرستان ماهنشان   استاد راهنما
65 الهام توانا شهريور  1393جغرافیاوبرنامه ریزی توریسم راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی درشهرهای میانی کشور.مطالعه موردی:شهرزنجان   استاد راهنما
64 بی بی سارا نازقلیچی شهريور  1393جغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری توان سنجی توسعه گردشگری در مناطق عشایری.مطالعه موردی:دهستان اترک   استاد راهنما
63 نسرین سعیدی شهريور  1393جغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری تحلیل زمینه های توسعه گردشگری در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه یکپارچه منطقه ای.مطالعه موردی:دهستان دستجرده   استاد راهنما
62 فهیمه دویران مهر  1393جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی فقروعدم توسعه روستایی باتاکید بر تولیدات بخش کشاورزی.مطالعه موردی:دهستان ماهنشان   استاد راهنما
61 فاطمه گوشه نشین شهريور  1393جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی نقش زنان در اقتصاد سکونتگاههای روستایی با تاکید بر اشتغال.مطالعه موردی:دهستان وراوی   استاد راهنما
60 سکینه درویشوند شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیلی بر عوامل موثر در تحولات الگوی مسکن روستایی با تاکید بر سبک زندگی.مطالعه موردی دهستان اقبال شرقی   استاد راهنما
59 زهرا یزدانی شهريور  1393جغرافیاو برنامه ریزی روستائی تحلیلی بر عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی.مطالعه موردی دهستان محمودآباد   استاد راهنما
58 راضیه منوچهری شهريور  1393چغرافیا و برنامه ریزی روستایی راهکارهای تنوع بخشی به اقتصاد روستائی باتاکیدبر گردشگری سبز:مطالعه موردی:محور گردشگریروستاهای سوکهریز_رحمت آباد   استاد راهنما
57 سوران منوچهری شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل عوامل موثربر گسترش فعالیتهای گردشگری جهت تحقق توسعه پایدار روستائی.مطالعه موردی:بخش خاوو میر اباد   استاد مشاور
56 محمد طیب خالدی نیا شهريور  1393جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی ارزیابی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در مناطق روستایی شهرستان پاوه   استاد مشاور
55 میثمه سپهر آذر بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستائی تاثیر فضاهای جغرافیائی درکارکرد ومشارکت زنان روستائی.مطالعه موردی دهستان بناب ،شهرستان زنجان   استاد مشاور
54 سیده کبری عباسپور زاویه بهمن  1393جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی تحلیلی بر نقش گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاههای روستائی.مطالعه موردی:محور کرج-کندوان   استاد راهنما
53 زانا منوچهری اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تحلیلی پیرامون زمینه های توسعه گردشگری با تاکید بر امنیت اقتصادی-اجتماعی.مطالعه موردی:منطقه مریوان   استاد راهنما
52 زهرا اسکندری شهرکی شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی.توسعه پایدار تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار نواحی روستایی.مطالعه موردی دهستان طاقانک   استاد راهنما
51 آمنه ترنج شهريور  1394جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.توسعه پایدار تحلیلی بر نقش کشاورزی در توزیع مکانی فقر نواحی روستایی با تاکید بر ناپایداری وپایداری-مطالعه موردی:دهستان خسویه   استاد راهنما
50 سمانه سادات موسوی زارع شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی.اقتصاد فضا تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی.مطالعه موردی:دهستان فضل   استاد راهنما
49 محمد تقی بویینی مرداد  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی.برنامه ریزی کالبدی ارزیابی نقش مدیریت روستایی در توسعه پایدار و زیست پذیری روستاها.مطالعه موردی:دهستان سلطانیه   استاد مشاور
48 افسانه یاری پور شهريور  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.اقتصاد فضا تبیین زمینه های توسعه معیشت پایدار با تاکیدبرسرمایه اجتماعی در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان زرین دشت   استاد راهنما
47 معصومه عباسی شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی.گرایش:برنامه ریزی کالبدی تحلیلی بر نقش هویت کالبدی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی.مطالعه موردی:دهستان ایجرود بالا   استاد راهنما
46 فاطمه حیدری شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی_گرایش توسعه پایدار نقش کالاهای غیر رسمی(قاچاق کالا)بر توسعه اقتصادی_اجتماعی وکالبدی سکونتگاههای روستایی.مطالعه موردی:دهستان خاو میر آباد   استاد مشاور
45 زهره احمدی شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی_گرایش:اقتصاد فضا تحلیل عوامل موثر بر فضای کسب وکار خانگی در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان مرکزی سلطانیه   استاد راهنما
44 شادی بایزیدی شهريور  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی.گرایش:توسعه پایدار بررسی اثرات زیست محیطی ایجاد کارگاههای شن و ماسه بر توسعه پایدار روستایی.مطالعه موردی:دهستان ترنجان   استاد مشاور
43 فواد صمدی تودار بهمن  1394جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.برنامه ریزی کالبدی تبیین نقش کیفیت کالبدی در سرزندگی اقتصادی سکونتگاههای روستایی با تاکید بر فضای کار افرینی.مطالعه موردی:دهستان خاو میر اباد،شهرستان مریوان   استاد راهنما
42 لیلا اسلامی بهمن  1394جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.برنامه ریزی کالبدی تحلیل اثرات اقتصادی مقاوم سازی ونوسازی مسکن درنواحی روستایی.مطالعه موردی دهستان معجزات زنجان   استاد راهنما
41 مائده امامی بهمن  1394جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.برنامه ریزی کالبدی تبیین نقش عوامل اقتصادی در تحولات الگوی کالبدی مساکن روستایی.مطالعه موردی:دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان   استاد راهنما
40 اکرم نظری بهمن  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.برنامه ریزی کالبدی تحلیل نقش پایداری مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی.مطالعه موردی،دهستان گوزلدره شهرستان سلطانیه   استاد راهنما
39 زهرا عبدی حصارلو   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم¬سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی، مطالعه موردی شهرستان ایجرود   استاد مشاور
38 ناصح ظاهری   جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات کیفیت مسکن در زیست پذیری سکونتگاه های روستایی، مطالعه موردی دهستان معجزات، شهرستان زنجان   استاد راهنما
37 افسانه لطفی آذر  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسی روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر مهاجرت( مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان دهدشت)    استاد راهنما
36 سروش سنایی مقدم آذر  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسی روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر مهاجرت( مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان دهدشت)   استاد راهنما
35 زهرا محمدی دي  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی شیوه های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی(مطالعه موردی دهستان دستجرده شهرستان طارم)    استاد راهنما
34 ناهید کریم پور دي  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش تنوع منابع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی، مطالعه موردی: دهستان ترجان، شهرستان سقز   استاد راهنما
33 مجید بیات شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات فقر مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی   استاد راهنما
32 بشری ندیمی شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل عوامل موثر در انتخاب استراژی مقابله با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی مطالعه موردی:دهستان عوالان شهرستان کامیاران    استاد راهنما
31 علی اصغر ظاهری تير  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی احداث باغشهر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی نواحی روستایی.مطالعه موردی روستاهای شمال قزوین   استاد راهنما
30 مهری خدایی بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات پایداری مسکن در سر زندگی نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان ایجرود بالا شهرستان ایجرود   استاد راهنما
29 سکینه عابدینی بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزیابی نقش گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی.مطالعه موردی:محور شیراز-شیدان   استاد مشاور
28 مژگان داود پور بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل ظرفیت سازی تاب آوری وآسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی کشاورزان در مقابل خشکسالی.مطالعه موردی:شهرستان بیجار دهستان نجف آباد   استاد مشاور
27 ربابه باقر پسند شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزیابی ارتباط بین انگیزه ها و رضایت مندی گردشگران.مطالعه موردی شهرستان لنگرود   استاد مشاور
26 پریسا کاظمی مهر  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل تطبیقی عوامل موثر در شکل گیری تعاونی های اعتبارات خرد مالی در نواحی روستایی.مطالعه موردی شهرستان زنجان   استاد راهنما
25 مینا سلطانی مهر  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل عوامل موثردر تحولات هویت مسکن در نواحی روستایی.مطالعه موردی:دهستان گوزلدره شهرستان زنجان   استاد راهنما
24 رقیه جعفری بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات مقاوم سازی مساکن بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی،به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار .مطالعه موردی :ایجرود بالا شهرستان زنجان   استاد راهنما
23 معصومه جعفری بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری راهکارهای عملی جهت افزایش میزان ماندگاری با تاکید بر گردشگران عبوری.مطالعه موردی،شهرستان زنجان   استاد راهنما
22 ثریا نصیری بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمند سازی اقتصادی خانوارها با تاکید بر گسترش مجتمعهای گردشگری.مطالعه موردی:روستاهای شهرستان پارس آباد مغان   استاد راهنما
21 عصمت دانشور بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیلی بر نقش تحولات اقتصادی مناطق روستایی بر کالبد مسکن.مطالعه موردی بخش چنار شاهیجان و کوهمره-شهرستان کازرون   استاد راهنما
20 مریم محمد بیگی بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل نقش مسکن پایدار روستایی در احساس امنیت خانوارهای روستایی.مطالعه موردی:دهستان خرقان غربی شهرستان آوج   استاد راهنما
19 زهرا مهربانی پور بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش وجوه ارسالی مهاجران در توسعه پایدار نواحی روستایی.مطالعه موردی:شهرستان لنده   استاد مشاور
18 بهزاد هدایتی شهريور  98جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت معکوس در نواحی روستایی.مطالعه موردی:شهرستانهای شاهین شهر و میمه   استاد راهنما
17 سعید طلایی شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تحلیل شیوه های جذب گردشگران بین المللی جهت بازدید از بقاع متبرکه و امامزادگان.مطالعه موردی:شهرستان اصفهان   استاد راهنما
16 مجید مهدی خانی مرداد  98جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی گذار از شیوه تولید سنتی به شیوه های مدرن کشاورزی.مطالعه موردی دهستان درام،شهرستان طارم   استاد راهنما
15 صدیقه راد بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سنجش کارآیی اعتبارات خرد بانکی بر کاهش میزان فقردر نواحی روستایی   استاد راهنما
14 محمود پهلوانی بهمن  98جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل نقش عوامل طبیعی در روند توسعه وپایداری روستاها،با تاکید بر منابع آب.مطالعه موردی منطقه زنجان   استاد راهنما
13 سهیلا کبیری دي  98جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل نقش آموزش در توانمند سازی اجتماعی واقتصادی زنان روستایی.مطالعه موردی:شهرستان زنجان   استاد مشاور
12 کوروش اسکندری دي  98جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تبیین نقش گردشگری روستایی در بهبود معیشت اقتصادی روستاییان.مطالعه موردی:بخش قرهپشتلو زنجان   استاد راهنما
11 سمیرا موسوی بهمن  98جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری راهبرد توسعه گردشگری در مناطق روستایی،با تاکید بر فضای کار آفرینی.مطالعه موردی:دهستان آببر   استاد راهنما
10 لیلا جلیلی آذر  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات روابط روستا-شهری.مطالعه موردی:دهستان معجزات زنجان   استاد راهنما
9 حسین قاسملو شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش گردشگری در توسعه پایدار مناطق روستایی با ردیکرد گردشگری خلاق0مطالعه موردی:روستاهای تاریخی فرهنگی شمالغرب کشور   استاد راهنما
8 معصومه نظری شیخی شهريور  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی،مطالعه موردی:دهستان قلعه مظفری شهرستان سلسله   استاد راهنما
7 پریا وقر دي  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات خشکسالی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی   استاد راهنما
6 حدیث شاهوردی بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدل سازی علل انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی   استاد راهنما
5 سحر خیدری بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر نقش تعاونی ها.مطالعه موردی دهستان چایپاره بالا   استاد راهنما
4 شیوا حاجی پوریان بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات شهر و روستا بر فقر غذایی خانوارهای روستایی.مطالعه موردی دهستان خرم آباد شهرستان تاکستان   استاد راهنما
3 فاطمه حیدری بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه نواحی روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی.مطالعه موردی:دهستان شوراب تنگری،شهرستان کوهرنگ   استاد راهنما
2 فاطمه حیدری بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه نواحی روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی.مطالعه موردی:دهستان شوراب تنگری،شهرستان کوهرنگ   استاد راهنما
1 محبوبه زارع بهمن  96جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحلیل اثرات خشکسالی بر معیشت خانوارهای روستایی .مطالعه موردی:دهستان مجد آباد شهرستان مرودشت   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
21 فاطمه بابائی خرداد  1392جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی نقش شوراهای اسلامی ودهیاران روستا درفعالیتهای سیاسی وتوسعه ای.مطالعه موردی...   استاد راهنما
20 سمیه رسولخانی خرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی امکان سنجی توسعه گردشگری روستائی با تاکید بر اشتغال زائی روستائیان.مطالعه موردی...   استاد راهنما
19 مژگان جوادی خرداد  1392جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی توان سنجی توسعه اکوتوریسم در نواحی روستائی.مطالعه موردی...   استاد راهنما
18 مریم محمد منش خرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی مکان یابی بهینه استقرار صنایع تبدیلی واثرات ان در افزایش درامد روستائیان.مطالعه موردی...   استاد راهنما
17 شعیب خلیلیان اسفند  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستائی نقش خانه های دوم در دگرگونیهای اقتصادی روستاها،مطالعه موردی روستای حسن ابدال   استاد راهنما
16 فاطمه شمسی اسفند  1392جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی تحلیلی بر اثرات گردشگری روستائی بر توسعه روستائی با تاکید بر خانه های دوم.مطالعه موردی:روستای کوشکن   استاد راهنما
15 فریبا عباسی اسفند  1392جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی ارزیابی اثرات گردشگری روستائی بر کیفیت زندگی روستائیان،مطالعه موردی روستای پنبه جوق   استاد راهنما
14 شیرین عبدی اسفند  1392جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری در نواحی روستائی،مطالعه موردی روستای حسن ابدال   استاد راهنما
13 الهام محمدی تير  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستائی نقش راههای ارتباطی بر توسعه پایدار روستائی.مطالعه موردی :شهرستان طارم   استاد راهنما
12 پروانه محمد زاده تير  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستائی بررسی اثرات گردشگری روستائی بر توسعه روستائی با تاکید بر ابعاد کالبدی.مطالعه موردی:شهرستان زرین اباد   استاد راهنما
11 فریبا الماسی تير  1393جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی نقش اعتبارات مقاوم سازی در بهبود کیفیت مسکن روستائی.مطالعه موردی:شهرستان ایجرود   استاد راهنما
10 مهتاب محمد بیگی تير  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستائی نقش تاسیسات و تجهیزات زیربنائی در توسعه پایدار روستائی.مطالعه موردی:شهرستان طارم   استاد راهنما
9 منور رستمی تير  1393جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی نقش گردشگری در رشد وتوسعه پایدار مناطق روستائی.مطالعه موردی:شهرستان ابهر   استاد راهنما
8 سیده مریم حسینی تير  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستائی نقش اعتبارات مقاوم سازی در تحولات مسکن روستائی.مطالعه موردی :شهرستان قزوین   استاد راهنما
7 مجتبی محمدی خرداد  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه مناطق روستائی.مطالعه موردی دهستان بناب،شهرستان زنجان   استاد راهنما
6 اصغر فتحی خرداد  1394جغرافیا وبرنامه ریزی روستائی عوامل موثربر عملکرد شوراهای اسلامی روستا.نمونه موردی دهستان غنی بیگلو   استاد راهنما
5 اعظم قربانی خرداد  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی تحلیل اثرات اشتغال برتوانمند سازی اقتصاد زنان روستائی.   استاد راهنما
4 زهرا نوروزی خرداد  1394جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی تحلیلی بر اثرات گردشگری روستائی با تاکید بر....نمونه موردی:دهستان قره پشتلو   استاد راهنما
3 مهدی سعیدیان مرداد  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه روستایی.نمونه موردی:شهرستان طارم   استاد راهنما
2 سمیه افشاری مرداد  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش زنان در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر فعالیتهای کشاورزی.نمونه موردی :شهرستان زنجان   استاد مشاور
1 میثم رحمتی حسن آبادی تير  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی علل وعوامل موثر بر مهاجرتهای روستایی.مطالعه موردی:بخش انگوران   استاد راهنما