خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20763   بروزرسانی: 15-12-1397

Behrooz mohamady yeganeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ریزی روستایی در مناطق محروم و ویژه2. روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی3. روش شناسی علمی در جغرافیای شهری4. برنامه ریزی گردشگری شهری5. برنامه ریزی روستائی با تاکید بر ایران6. حقوق وقوانین روستائی7. -برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری8. -برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستائی9. -برنامه ریزی اقتصادی سکونتگاههای روستائی10. -دیدگاههاونظریه های توسعه روستائی