خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48062   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جغرافیای گردشگری.مقطع کارشناسی جغرافیا2. توسعه اقتصادی روستا.مقطع کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی3. برنامه ریزی فضایی-زمانی گردشگری در ایران.مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری4. برنامه ریزی فضایی -زمانی گردشگری در ایران.مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری5. حقوق و قوانین روستایی.مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی6. برنامه ریزی مسکن روستایی.مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی7. تبیین اندیشه ها و نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی.مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی8. تحلیل نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی در توسعه روستایی.مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی9. فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی.مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی