خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19548   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, حقوق خصوصی , 1384-1377
عنوان رساله : تعدیل قرارداد با مطالعه تطبیقی
زمینه رساله : قراردادها
استاد راهنما : دکتر علی حسین مصلحی عراقی

کارشناسی ارشد : دانشگاه امام صادق(ع), ایران, حقوق خصوصی , 1377-1370
عنوان پایان نامه : تعدیل قرارداد
زمینه پایان نامه : قراردادها
استاد راهنما : دکتر امیر حسین آبادی